Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē káu chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē káu chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē káu chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē káu chiuⁿ 舊約 《歷代志下》 第九章 II Chronicles

2 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 1 chat 第一節
Sī-pa ê lú-ông thiaⁿ-kìⁿ Só͘-lô-bûn ê miâ-siaⁿ, chiū kàu Iâ-lō͘-sat-léng, beh ēng oh-tit koé-bêng ê sū chhì Só͘-lô-bûn; tè i ê lâng chin choē, ū lo̍k-tô chài hiuⁿ-liāu, kap n̂g-kim chin-choē, iā ū pó-chio̍h; i kìⁿ Só͘-lô-bûn ê sî, chiū chiong sim-lāi it-chhè só͘ chûn ê, kap i kóng. Sī-pa ê女王聽見所羅門ê名聲,就到 耶路撒冷,beh用oh得解明ê事試所羅門; tè伊ê人真choē,有駱駝載香料,kap黃金 真choē,也有寶石;伊見所 羅門ê時, 就將心內一切所存ê,kap伊講。

3 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 2 chat 第二節
Só͘-lô-bûn chiàu i só͘ mn̄g ê, lóng ìn i, bô chi̍t-hāng Só͘-lô-bûn boē hiáu-tit thang kā i kóng. 所羅門照伊所問ê, lóng應伊,無一項所羅門 boē曉得thang kā伊講。

4 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 3 chat 第三節
Sī-pa lú-ông khoàⁿ-kìⁿ Só͘-lô-bûn ê tì-hūi, kap i só͘ khí ê chhù, Sī-pa女王看見 所羅門ê智慧, kap伊所起ê厝,

5 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 4 chat 第四節
toh-téng ê chia̍h-mi̍h, jîn-sîn pâi-lia̍t teh-chē, lô͘-po̍k kun-sûi ho̍k-sāi, í-ki̍p in ê i-ho̍k kap i ê chiú-chèng, í-ki̍p in ê i-ho̍k, koh khoàⁿ-kìⁿ i chiūⁿ Iâ-hô-hoa tiān ê kiā-á, chiū hûn put-hū-thé. 桌頂ê食物,人臣排列teh坐, 奴僕跟隨服事,以及in ê衣服kap 伊ê酒政,以及in ê衣服,koh看見伊 上耶和華殿ê崎á,就魂不附體。

6 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 5 chat 第五節
I tùi ông kóng, Goá tī pún-kok thiaⁿ-kìⁿ lí ê tāi-chì, kap lí ê tì-hūi, lóng sī chin-si̍t. 伊對王講, 我tī本國聽見你ê tāi-chì, kap你ê智慧,lóng是真實。

7 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 6 chat 第六節
Chóng-sī goá m̄-sìn in ê oē, kàu goá lâi chhin-ba̍k khoàⁿ; khoàⁿ ah, lí ê tì-hūi ê toā, lâng só͘ kā goá kóng-ê iáu bô chi̍t-poàⁿ; lí iâⁿ-kè goá só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê miâ-siaⁿ. 總是我m̄信in ê話, 到我來親目看;看ah, 你ê智慧ê大,人所kā我講ê iáu無 一半;你贏過我所聽見ê名聲。

8 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 7 chat 第七節
Hok-khì ah, lí ê lâng, hok-khì ah, lí ê lô͘-po̍k, siông-siông khiā tī lí ê bīn-chêng thiaⁿ lí ê tì-hūi. 福氣ah,你ê人, 福氣ah,你ê奴僕, 常常khiā tī你ê面前 聽你ê智慧。

9 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 8 chat 第八節
Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè sī eng-kai o-ló ê, I hoaⁿ-hí lí, hō͘ Lí chē I ê ūi, thang ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè choè ông; in-ūi lí ê Siōng-tè thiàⁿ Í-sek-lia̍t, ài éng-oán kian-kò͘--i, só͘-í siat-li̍p lí choè in ê ông, hō͘ lí péng-kong kiâⁿ-gī. 耶和華你ê上帝是應該o-ló ê,祂歡喜你, hō͘你坐祂ê位,thang為tio̍h耶和華你ê上帝 做王;因為你ê上帝疼以色列, ài永遠堅固伊,所以設立你做in ê王, hō͘你秉公行義。

10 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 9 chat 第九節
Lú-ông ēng chi̍t-pah jī-cha̍p tha-liân-tek ê kim, kap choē-choē hiuⁿ-liāu, kap pó-chio̍h, sàng ông; bē-bat ū hiuⁿ-liāu chhin-chhiūⁿ Sī-pa lú-ông sàng Só͘-lô-bûn ông ê. 女王用一百二十tha-liân-tek ê金, kap choē-choē香料,kap寶石, 送王;bē-bat有香料親像 Sī-pa女王送所羅門王ê。

11 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 10 chat 第十節
Hō͘-lân ê lô͘-po̍k, kap Só͘-lô-bûn ê lô͘-po̍k, tùi Gô-hui toà kim lâi--ê; koh toà toâⁿ-hiuⁿ-chhâ kap pó-chio̍h lâi. Hō͘-lân ê奴僕,kap所羅門ê奴僕, tùi Gô-hui帶金來ê; koh帶檀香柴kap寶石來。

12 Ông ēng toâⁿ-hiuⁿ-chhâ ūi Iâ-hô-hoa ê tiān
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 11 chat 第十一節 Ông ēng toâⁿ-hiuⁿ-chhâ ūi Iâ-hô-hoa ê tiān kap ông-kiong choè lân-kan; koh ūi chhiùⁿ-koa ê lâng choè khîm kap sek. Tī Iû-tāi toē chêng bē-bat khoàⁿ-kìⁿ chhin-chhiūⁿ chit-hō. 王用檀香柴為耶和華ê殿 kap王宮做欄杆;koh為唱歌ê 人做琴kap瑟。Tī猶大地 前bē-bat看見親像chit號。

13 Só͘-lô-bûn ông, tī Sī-pa lú-ông só͘ toà lâi
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 12 chat 第十二節 Só͘-lô-bûn ông, tī Sī-pa lú-ông só͘ toà lâi sàng ông--ê í-goā, koh chiàu i it-chhè só͘ ài só͘ kiû--ê, lóng hō͘ i. Tùi án-ni lú-ông kap i ê jîn-sîn tò-tńg-khì i ê pún-kok. 所羅門王,tī Sī-pa女王所帶來 送王ê以外,koh照伊一切 所ài所求ê,lóng hō͘伊。Tùi án-ni, 女王kap伊ê人臣tò-tńg去伊ê本國。

14 Só͘-lô-bûn ta̍k-nî só͘ tit-tio̍h ê kim
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 13 chat 第十三節 Só͘-lô-bûn ta̍k-nî só͘ tit-tio̍h ê kim kiōng la̍k-pah la̍k-cha̍p-la̍k tha-liân-tek; 所羅門ta̍k年所得tio̍h ê金 共六百六十六tha-liân-tek;

15 í-goā iáu ū seng-lí lâng kap kheh-siong
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 14 chat 第十四節 í-goā iáu ū seng-lí lâng kap kheh-siong só͘ toà--lâi-ê; koh A-la̍h-pek lia̍t-ông, í-ki̍p kok-lāi ê siú-léng, lóng toà kim-gûn lâi hō͘ Só͘-lô-bûn. 以外iáu有seng-lí人kap客商 所帶來ê;koh阿拉伯列王, 以及國內ê首領, lóng帶金銀來hō͘所羅門。

16 Só͘-lô-bûn ông ēng kè-phah ê kim choè toā-pâi nn̄g-pah bīn,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 15 chat 第十五節 Só͘-lô-bûn ông ēng kè-phah ê kim choè toā-pâi nn̄g-pah bīn, múi-bīn toā-pâi ê kim la̍k-pah sià-khek-le̍k; 所羅門王用過phah ê金 做大牌兩百面, 每面大牌ê金六百sià-khek-le̍k;

17 choè pîn-pâi saⁿ-pah bīn, múi-bīn ēng kim saⁿ-pah sià-khek-le̍k;
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 16 chat 第十六節 koh ēng kè-phah ê kim choè pîn-pâi saⁿ-pah bīn, múi-bīn ēng kim saⁿ-pah sià-khek-le̍k; ông hē i tī Lī-pa-lùn chhiū-nâ ê chhù. koh用過phah ê金 做屏牌三百面, 每面用金三百sià-khek-le̍k; 王hē伊tī 黎巴嫩樹林ê厝。

18 choè chi̍t-ê toā pó-chō, ēng hó-kim an i; 王koh用象牙
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 17 chat 第十七節 Ông koh ēng chhiūⁿ-gê choè chi̍t-ê toā pó-chō, ēng hó-kim an i; 王koh用象牙 做一個大寶座, 用好金安伊;

19 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 18 chat 第十八節
pó-chō ū la̍k-chàn ê kiā-á, koh ū kim ê kha-ta̍h-í, kap pó-chō saⁿ-liân; siang-pêng ū khò-chhiú, khò-chhiú-piⁿ ū nn̄g chiah sai khiā-teh. 寶座有六層ê崎á, koh有金ê腳踏椅,kap寶座相連; 雙pêng有靠手, 靠手邊有兩隻獅khiā-teh。

20 Koh ū cha̍p-jī chiah sai, khiā tī la̍k-chàn
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 19 chat 第十九節 Koh ū cha̍p-jī chiah sai, khiā tī la̍k-chàn kiā-á ê chit-pêng kap hit-pêng; pa̍t-kok lóng bô chè-chō chhin-chhiūⁿ án-ni. Koh有十二隻獅,khiā tī六層 崎á ê chit-pêng kap hit-pêng;別國 lóng無製造親像án-ni。

21 Só͘-lô-bûn ông it-chhè lim ê khì-kū
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 20 chat 第二十節 Só͘-lô-bûn ông it-chhè lim ê khì-kū lóng sī kim--ê; Lī-pa-lùn chhiū-nâ ê chhù it-chhè ê khì-kū iā sī hó-kim--ê; Só͘-lô-bûn ê nî-kan, lâng khoàⁿ gûn choè bô mi̍h. 所羅門王一切lim ê器具 lóng是金ê;黎巴嫩樹林ê厝 一切ê器具也是好金ê; 所羅門ê年間,人看銀做無物。

22 In-ūi ông ê chûn-chiah kap Hō͘-lân ê lô͘-po̍k
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 21 chat 第二十一節 In-ūi ông ê chûn-chiah kap Hō͘-lân ê lô͘-po̍k saⁿ-kap khì Tha-si; chiah ê Tha-si ê chûn chài kim, gûn, chhiūⁿ-gê, kâu, khóng-chhiok, saⁿ-nî tò-lâi chi̍t-pái. 因為王ê船隻kap Hō͘-lân ê奴僕 相kap去Tha-si;chiah-ê Tha-si ê船 載金、銀、象牙、猴、孔雀, 三年tò來一pái。

23 Só͘-lô-bûn ông ê hó-gia̍h kap tì-hūi
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 22 chat 第二十二節 Só͘-lô-bûn ông ê hó-gia̍h kap tì-hūi iâⁿ-kè thiⁿ-ē lia̍t-ông. 所羅門王ê好額kap智慧 贏過天下列王。

24 Thiⁿ-ē lia̍t-ông lóng lâi ài kìⁿ Só͘-lô-bûn ê bīn, thiaⁿ i ê tì-hūi,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 23 chat 第二十三節 Thiⁿ-ē lia̍t-ông lóng lâi ài kìⁿ Só͘-lô-bûn ê bīn, thiaⁿ i ê tì-hūi, chiū-sī Siōng-tè siúⁿ-sù tī i ê sim--ê. 天下列王lóng來ài見所 羅門ê面,聽伊ê智慧, 就是上帝賞賜tī伊ê心ê。

25 In ta̍k-ê toà chìn-kòng ê mi̍h;
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 24 chat 第二十四節 In ta̍k-ê toà chìn-kòng ê mi̍h; chiū-sī gûn-khì, kim-khì, i-ho̍k, kun-khì, hiuⁿ-liāu, bé, kap lô, ta̍k-nî ū tiāⁿ-tio̍h ê lē. In ta̍k-ê帶進貢ê物; 就是銀器、金器、衣服、軍器、 香料、馬,kap騾,ta̍k年有定tio̍h ê例。

26 Só͘-lô-bûn ūi-tio̍h bé kap chhia, ū bé-tiâu sì-chheng, koh ū bé-peng
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 25 chat 第二十五節 Só͘-lô-bûn ūi-tio̍h bé kap chhia, ū bé-tiâu sì-chheng, koh ū bé-peng chi̍t-bān nn̄g-chheng, an-tì in tī hiah ê tún chhia ê siâⁿ, iā kap ông tī Iâ-lō͘-sat-léng. 所羅門為tio̍h馬kap車, 有馬寮四千,koh有馬兵 一萬兩千,安置in tī hiah-ê囤 車ê城,也kap王tī耶路撒冷。

27 Só͘-lô-bûn koán-hat lia̍t-ông, tùi Toā-hô kàu Hui-lī-sū toē,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 26 chat 第二十六節 Só͘-lô-bûn koán-hat lia̍t-ông, tùi Toā-hô kàu Hui-lī-sū toē, kàu Ai-ki̍p ê kau-kài. 所羅門管轄列王, tùi大河到腓利士地, 到埃及ê交界。

28 Ông tī Iâ-lō͘-sat-léng hō͘ gûn choè
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 27 chat 第二十七節 Ông tī Iâ-lō͘-sat-léng hō͘ gûn choè chhin-chhiūⁿ chio̍h-thâu, hō͘ pek-hiuⁿ-chhiū chhin-chhiūⁿ pîⁿ-iûⁿ ê sng-châi-chhiū, sī in-ūi chin-choē. 王tī耶路撒冷hō͘銀做 親像石頭,hō͘柏香樹 親像平洋ê桑材樹, 是因為真choē。

29 Ū lâng toà bé tùi Ai-ki̍p, lâi hō͘ Só͘-lô-bûn. 有人帶馬tùi埃及,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 28 chat 第二十八節 Ū lâng toà bé tùi Ai-ki̍p, tùi ta̍k só͘-chāi, lâi hō͘ Só͘-lô-bûn. 有人帶馬tùi埃及, tùi ta̍k所在, 來hō͘所羅門。

30 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 29 chat 第二十九節
Só͘-lô-bûn kî-û ê sū, tùi thâu kàu bé, kiám bô kì tī sian-ti Ná-tan ê chheh, kap Sī-lô lâng A-hi-ngá sian-ti ê chheh, kap sian-kiàn E̍k-to be̍k-sī ê chheh, lūn Nî-pat ê kiáⁿ Iâ-lô-phò-àm--ê mah? 所羅門其餘ê事,tùi頭到尾,kiám無記tī 先知Ná-tan ê冊,kap Sī-lô人A-hi-ngá 先知ê冊,kap先見E̍k-to默示ê冊, 論Nî-pat ê kiáⁿ Iâ-lô-phò-àm-ê mah?

31 Só͘-lô-bûn tī Iâ-lō͘-sat-léng choè Í-sek-lia̍t choân-kok ê ông,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 30 chat 第三十節 Só͘-lô-bûn tī Iâ-lō͘-sat-léng choè Í-sek-lia̍t choân-kok ê ông, kiōng sì-cha̍p nî. 所羅門tī耶路撒冷 做以色列全國ê王, 共四十年。

32 Só͘-lô-bûn kap i ê lia̍t-chó͘ tâng-khùn,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 31 chat 第三十一節 Só͘-lô-bûn kap i ê lia̍t-chó͘ tâng-khùn, bâi-chòng tī i ê lāu-pē Tāi-pi̍t ê siâⁿ. I ê kiáⁿ Lô-phò-àm soà-chiap i choè ông. 所羅門kap伊ê列祖同睏, 埋葬tī伊ê老父大衛ê城。 伊ê kiáⁿ Lô-phò-àm續接伊做王。


Download ppt "Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē káu chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google