Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Iâ-lī-bí Ai-ko Tē it chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Iâ-lī-bí Ai-ko Tē it chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Iâ-lī-bí Ai-ko Tē it chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Iâ-lī-bí Ai-ko Tē it chiuⁿ 舊約 《耶利米哀歌》 第二章 Lamentation

2 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 1 chat第一節
Ai ah! Chú siū-khì, hō͘ o͘-hûn jia-khàm Sek-an ê cha-bó͘-kiáⁿ; I chiong Í-sek-lia̍t ê súi tùi thiⁿ hiat lo̍h toē; Tī I siū-khì ê ji̍t, ia̍h bô liām-tio̍h I ê kha-ta̍h-í. Ai ah!主受氣, hō͘烏雲遮蓋錫安ê cha-bó͘-kiáⁿ; 祂將以色列ê súi tùi天hiat落地; tī祂受氣ê日,亦無念tio̍h祂ê腳踏椅。

3 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 2 chat第二節
Chú thún-ta̍h Ngá-kok it-chhè khiā-khí ê só͘-chāi, ia̍h bô lîn-bín; I siū-khì chhia-tó Iû-tāi cha-bó͘-kiáⁿ ê oē-só͘, hō͘ i tó kàu pîⁿ-toē; I lêng-jio̍k chit-kok, kap i ê kùi-cho̍k. 主thún踏雅各一切khiā起ê所在, 亦無憐憫;祂受氣chhia倒 猶大cha-bó͘-kiáⁿ ê衛所,Hō͘伊倒到平地; 祂凌辱chit國,kap伊ê貴族。

4 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 3 chat第三節
I ê siū-khì chin lia̍t, it-chīn chām-tn̄g Í-sek-lia̍t ê kak; Tī tùi-te̍k ê bīn-chêng, kiu I ê chiàⁿ-chhiú; I chhin-chhiūⁿ sì-ûi thun-bia̍t ê hé-iām, chiong Ngá-kok sio-lio--khì. 祂ê受氣真烈,一盡斬斷以色列ê角; Tī對敵ê面前,kiu祂ê chiàⁿ手; 祂親像四圍吞滅ê火燄, 將雅各燒lio去。

5 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 4 chat第四節
I khui-keng chhin-chhiūⁿ tùi-te̍k, I khiā-teh kia̍h-khí chiàⁿ-chhiú chhin-chhiūⁿ kiû-siû, Ia̍h it-chīn châu-bia̍t ba̍k-chiu só͘ hoaⁿ-hí--ê; Tī Sek-an cha-bó͘-kiáⁿ ê pò͘-pîⁿ, piàⁿ-chhut I ê toā siū-khì chhin-chhiūⁿ hé chi̍t-iūⁿ. 祂開弓親像對敵, 祂khiā-teh kia̍h起chiàⁿ手親像仇讎, 亦一盡剿滅目睭所歡喜ê; Tī錫安cha-bó͘-kiáⁿ ê布棚, piàⁿ出祂ê大受氣親像火一樣。

6 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 5 chat第五節
Chú pìⁿ-choè chhin-chhiūⁿ tùi-te̍k, thun-bia̍t Í-sek-lia̍t; I thun-bia̍t it-chhè i ê kiong-tiān, I húi-hoāi i hiah ê oē-só͘; Tī Iû-tāi cha-bó͘-kiáⁿ ê tiong-kan, ke-thiⁿ choē-choē pi-siong kap pi-ai. 主變做親像對敵, 吞滅以色列;祂吞滅一切伊ê宮殿, 祂毀壞伊hiah-ê衛所; Tī猶大cha-bó͘-kiáⁿ ê中間, 加添choē-choē悲傷kap悲哀。

7 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 6 chat第六節
I chhut-la̍t thiah-húi I ê lî-pa, chhin-chhiūⁿ hoe-hn̂g; I húi-hoāi I chū-hoē ê só͘-chāi; Só͘ tiāⁿ-tio̍h ê choeh-kî kap an-hioh-ji̍t, tī Sek-an lóng boē-kì-tit; Iâ-hô-hoa hō͘ i án-ni; Koh tī I ê siū-khì thòng-hūn tiong, khoàⁿ-khin kun-ông kap chè-si. 祂出力拆毀伊ê籬笆,親像花園; 祂毀壞祂聚會ê所在; 所定tio̍h ê節期kap安歇日, tī錫安lóng boē記得;耶和華hō͘伊án-ni; Koh tī祂ê受氣痛恨中,看輕君王kap祭司。

8 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 7 chat第七節
Chú khì-sak I ê chè-toâⁿ, iàm-ò͘ⁿ I ê sèng-só͘; Chiong I ê kiong-tiān ê chhiûⁿ kau tī tùi-te̍k ê chhiú; In tī Iâ-hô-hoa ê chhù hoā-hoā-háu, chhin-chhiūⁿ tī choeh-kî ê ji̍t chi̍t-iūⁿ. 主棄sak祂ê祭壇, 厭惡祂ê聖所; 將祂ê宮殿ê牆交tī對敵ê手; In tī耶和華ê厝hoā-hoā哮, 親像tī節期ê日一樣。

9 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 8 chat第八節
Sek-an cha-bó͘-kiáⁿ ê siâⁿ-chhiûⁿ, Iâ-hô-hoa koat-ì beh thiah-húi; I khan chîn-soàⁿ, ti̍t-ti̍t húi-bia̍t, chhiú bô kiu tò-tńg; I hō͘ goā-chhiûⁿ kap siâⁿ-chhiûⁿ lóng pi-ai; choè chi̍t-ē soe-pāi. 錫安cha-bó͘-kiáⁿ ê城牆, 耶和華決意beh拆毀;祂牽準線, 直直毀滅,手無kiu tò-tńg; 祂hō͘ 外牆kap城牆lóng悲哀; 做一下衰敗。

10 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 9 chat第九節
I ê mn̂g tîm-lo̍h toē, Chú húi-hoāi at-chi̍h i ê mn̂g-kông; I ê kun-ông kap kùi-cho̍k toà tī bô hoat-lu̍t ê lia̍t-kok tiong; I ê sian-ti bô tit-tio̍h Iâ-hô-hoa ê khé-sī. 伊ê門沉落地, 主毀壞at折伊ê門栱; 伊ê君王kap貴族 toà tī無法律ê列國中; 伊ê先知無得tio̍h耶和華ê啟示。

11 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 10 chat第十節
Sek-an cha-bó͘-kiáⁿ ê tióng-ló chē tī thô͘-kha, chēng-chēng bô siaⁿ; Ēng thô͘-hún sám thâu-khak; ēng moâ-pò͘ hâ-io; Iâ-lō͘-sat-léng ê chāi-sek-lú thâu-khak chhih-lo̍h toē. 錫安cha-bó͘-kiáⁿ ê長老坐tī土腳, 靜靜無聲; 用土粉sám頭殼; 用麻布hâ腰; 耶路撒冷ê在室女頭殼chhih落地。

12 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 11 chat第十一節
Goá ê ba̍k-chiu lâu ba̍k-sái tì-kàu ian-n̄g, goá ê sim-tn̂g kiáu-ká. Goá ê koaⁿ-táⁿ tūi-lo̍h toē, in-ūi goá ê peh-sìⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ tú-tio̍h húi-bia̍t; Koh in-ūi gín-ná kap chia̍h-lin-ê tī siâⁿ-lāi ê koe-lō͘ hūn--khì. 我ê目睭流目屎致到煙暈, 我ê心腸攪絞。我ê肝膽墮落地, 因為我ê百姓ê cha-bó͘-kiáⁿ tú-tio̍h毀滅; Koh因為gín-ná kap食奶ê tī城內ê街路暈去。

13 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 12 chat第十二節
In tī siâⁿ-lāi koe-lō͘ hūn--khì, chhin-chhiūⁿ siū-siong--ê, Tī lāu-bú ê sim-hoâi khùi beh tn̄g; Hit-sî tùi lāu-bú kóng, Gō͘-kak kap chiú tī toh-lo̍h? In tī城內街路暈去, 親像受傷ê, Tī老母ê心懷氣beh斷; Hit時對老母講, 五穀kap酒tī toh-lo̍h?

14 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 13 chat第十三節
Iâ-lō͘-sat-léng ê cha-bó͘-kiáⁿ ah, Goá beh cháiⁿ-iūⁿ ūi lí choè kan-chèng? Goá beh ēng sím-mi̍h phì-jū lí ah? Sek-an ê chāi-sek-lú ah, Goá beh ēng sím-mi̍h pí-phēng lí, hō͘ lí tit-tio̍h an-ùi ah? In-ūi lí ê siong-chhùi toā chhin-chhiūⁿ hái; chī-chūi oē i-hó lí ah? 耶路撒冷ê cha-bó͘-kiáⁿ ah,我beh怎樣為你做干證? 我beh用甚麼譬喻你ah? 錫安ê在室女ah,我beh用甚麼比並你, hō͘你得tio̍h安慰ah? 因為你ê傷嘴大親像海; chī-chūi能醫好你ah?

15 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 14 chat第十四節
Lí ê sian-ti thoè lí khoàⁿ hu-ké kap gû-gōng ê īⁿ-siōng; Bô hián-chhut lí ê choē-koà, thang hō͘ lí siū-lia̍h-ê tò-tńg--lâi; To̍k-to̍k thoè lí khoàⁿ hu-ké ê khé-sī, kap siū chhian-soá ê in-toaⁿ nā-tiāⁿ. 你ê先知替你看虛假kap愚戇ê異象; 無顯出你ê罪過, thang hō͘你受掠ê tò-tńg來; 獨獨替你看虛假ê啟示, kap受遷徙ê因端nā-tiāⁿ。

16 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 15 chat第十五節
Kìⁿ-nā kè-lō͘ lâng lóng kā lí phah pho̍k-á; In ǹg Iâ-lō͘-sat-léng ê cha-bó͘-kiáⁿ, thí-chhiò iô-thâu, kóng: Chit ê siâⁿ kiám-sī lâng só͘ chheng cha̍p-chiok súi, choè choân-toē só͘ hoaⁿ-hí--ê mah? 見若過路人lóng kā你phah pho̍k-á; In ǹg耶路撒冷ê cha-bó͘-kiáⁿ, 恥笑搖頭,講: Chit-ê城 kiám是人所稱十足súi, 做全地所歡喜ê mah?

17 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 16 chat第十六節
Lí ê tùi-te̍k lóng ǹg lí toā-toā khui i ê chhùi; In thí-chhiò koh kā-khí, kóng, Goán ū thun-bia̍t i; Che chin-chiàⁿ sī goán só͘ ǹg-bāng ê ji̍t; taⁿ goán ū tú-tio̍h, goán ū khoàⁿ-kìⁿ. 你ê對敵lóng ǹg你大大開伊ê嘴; In恥笑koh咬齒,講,阮有吞滅伊; 這真正是阮所ǹg望ê日; taⁿ阮有tú-tio̍h,阮有看見。

18 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 17 chat第十七節
Iâ-hô-hoa ū chiâⁿ I só͘ tiāⁿ-tio̍h; Èng-giām I chá-sî só͘ bēng-lēng ê oē; I chhia-tó, ia̍h bô pó-sioh; Hō͘ tùi-te̍k tùi lí tāi-ia̍t, Hō͘ lí ê tùi-te̍k ê kak kia̍h-koâiⁿ. 耶和華有成祂所定tio̍h; 應驗祂早時所命令ê話; 祂chhia倒,亦無保惜; Hō͘對敵對你大悅, hō͘你ê對敵ê角kia̍h高。

19 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 18 chat第十八節
In ê sim kiû-kiò Chú; Sek-an cha-bó͘-kiáⁿ ê chhiûⁿ ah, lí tio̍h mî-ji̍t lâu ba̍k-sái chhin-chhiūⁿ khoe; Lí m̄-thang hioh-khùn, lí ê ba̍k-chiu-jîn tio̍h lâu ba̍k-sái bô soah. In ê心求叫主; 錫安cha-bó͘-kiáⁿ ê牆ah, 你tio̍h暝日流目屎親像溪; 你m̄-thang歇睏, 你ê目睭仁tio̍h流目屎無soah。

20 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 19 chat第十九節
Mî-kan oāⁿ-kiⁿ ê sî, tio̍h khí-lâi kiû-kiò; Tī Chú ê bīn-chêng piàⁿ-chhut lí ê sim chhin-chhiūⁿ chúi; Lí ê gín-ná tī koe-chhī-kháu in-ūi iau hūn--khì; Lí tio̍h ūi-tio̍h in ê sìⁿ-miā ǹg Chú kia̍h-chhiú lâi kî-tó. 暝間換更ê時,tio̍h起來求叫; Tī主ê面前piàⁿ出你ê心親像水; 你ê gín-ná tī街市口因為iau暈去; 你tio̍h為tio̍h in ê性命ǹg主kia̍h手來祈禱。

21 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 20 chat第二十節
Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kàm-chhat, khoàⁿ Lí ǹg chī-chūi án-ni kiâⁿ! Hū-jîn-lâng kiám thang chia̍h in só͘ siⁿ-ê, chhiú só͘ phō ê eⁿ-á mah? Chè-si kap sian-ti kiám thang tī Chú ê sèng-só͘ siū thâi mah? 耶和華ah,求祢鑑察, 看祢ǹg chī-chūi án-ni行! 婦人人kiám thang食in所生ê, 手所抱ê嬰á mah? 祭司kap先知kiám thang tī主ê聖所受thâi mah?

22 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 21 chat第二十一節
Gín-ná kap lāu-lâng tó tī koe-lō͘ ê thô͘-kha; Goá chiah ê chāi-sek-lú kap chòng-teng tó tī to-ē; Lí siū-khì ê ji̍t thâi-sí in; Lí thâi-sí in, ia̍h bô lîn-bín. Gín-ná kap老人倒tī街路ê土腳; 我chiah-ê在室女kap壯丁倒tī刀下; 祢受氣ê日thâi死in; 祢thâi死in,亦無憐憫。

23 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē jī chiuⁿ第二章 Tē 22 chat第二十二節
Lí kiò sì-ûi thang kiaⁿ-hiâⁿ--ê kàu tī goá, chhin-chhiūⁿ tī choeh-kî ê ji̍t. Tī Iâ-hô-hoa siū-khì ê ji̍t, bô lâng ū thoat-lī, ia̍h bô lâng lâu--teh; Goá só͘ phō só͘ io--ê, tùi-te̍k kā i thâi-sí liáu-liáu. 祢叫四圍thang驚惶ê到tī我, 親像tī節期ê日。 Tī耶和華受氣ê日, 無人有脫離,亦無人留teh; 我所抱所io-ê,對敵kā伊thâi死了了。


Download ppt "Kū-iok Iâ-lī-bí Ai-ko Tē it chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google