Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Ná-hong-su Tē 2 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Ná-hong-su Tē 2 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Ná-hong-su Tē 2 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Ná-hong-su Tē 2 chiuⁿ 舊約 《那鴻書》 第二章 Nahum

2 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 1 chat 第一節
Phò-hoāi--ê chiūⁿ-kàu lí ê bīn-chêng; lí tio̍h kò͘-siú oē-só͘, tî-hông lō͘-thâu, io tio̍h giám-ngī, khùi-la̍t ke̍k kian-kò͘. 破壞ê上到你ê面前; 你tio̍h顧守衛所,持防路頭, 腰tio̍h giám硬, 氣力極堅固。

3 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 2 chat 第二節
In-ūi Iâ-hô-hoa ho̍k-tò Ngá-kok ê êng-kng, chhin-chhiūⁿ Í-sek-lia̍t ê êng-kng; in-ūi chhiúⁿ-kiap--ê í-keng chhiúⁿ-kiap i, koh húi-hoāi in ê phû-tô-ki. 因為耶和華復到雅各ê榮光, 親像以色列ê榮光; 因為搶劫ê已經搶劫伊, koh毀壞in ê葡萄枝。

4 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 3 chat 第三節
I ê ióng-sū ê tîn-pâi sī âng--ê, chiàn-sū lóng chhēng chu-âng saⁿ; tī i pī-pān kau-chiàn ê ji̍t, chiàn-chhia ê kǹg-thih iām-iām-sih, i ê chhiuⁿ bú-lâi bú-khì. 伊ê勇士ê藤牌是紅ê, 戰士lóng穿朱紅衫; tī伊備辦交戰ê日, 戰車ê鋼鐵燄燄sih, 伊ê鎗舞來舞去。

5 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 4 chat 第四節
Chhia tī koe-lō͘ loān-loān chông, tī khui-khoah ê só͘-chāi oe-oe khoeh-khoeh; khoán-sit chhin-chhiūⁿ hé-pé, kín-kín cháu, chhin-chhiūⁿ sih-nà. 車tī街路亂亂chông, tī開闊ê所在oe-oe khoeh-khoeh; 款式親像火把, 緊緊走,親像sih-nà。

6 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 5 chat 第五節
I tiám-sǹg i ê kùi-cho̍k, in pō͘-kiâⁿ tian-tó, kín-kín kàu siâⁿ-chhiûⁿ, pī-pān pó-hō͘ ê khì-kū. 伊點算伊ê貴族, in步行顛倒, 緊緊到城牆, 備辦保護ê器具。

7 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 6 chat 第六節
Hiah ê hô-cha̍h lóng khui, kiong-tiān siau-bia̍t. Hiah-ê河閘lóng開, 宮殿消滅。

8 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 7 chat 第七節
Ông-hō͘ siū lêng-jio̍k, hō͘ lâng lia̍h-khì; kiong-lú tûi-heng, ai-háu chhin-chhiūⁿ kap ê siaⁿ. 王后受凌辱, hō͘人掠去; 宮女搥胸, 哀哮親像鴿ê聲。

9 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 8 chat 第八節
Nî-nî-bî tùi chá í-lâi, chhin-chhiūⁿ chū-chi̍p chúi ê tî; taⁿ in lóng tô-cháu, ū lâng kiò kóng, Thêng-kha, thêng-kha; chóng-sī bô lâng oa̍t-thâu khoàⁿ. 尼尼微tùi早以來,親像 聚集水ê池;taⁿ in lóng逃走, 有人叫講,停腳, 停腳;總是無人oa̍t頭看。

10 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 9 chat 第九節
Chhiúⁿ i ê gûn, kiap i ê kim; só͘ chek-chū--ê bô hān-liōng, súi ê kó͘-tóng ke̍k hong-sēng. 搶伊ê銀,劫伊ê金; 所積聚ê無限量, súi ê古董極豐盛。

11 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 10 chat 第十節
Taⁿ khang-hu lah, khang-khang lah, pha-hng lah; sim sit-táⁿ, kha-thâu-u saⁿ-kha̍p, io lóng thàng-thiàⁿ, bīn lóng piàn-sek. Taⁿ空虛lah,空空lah, 拋荒lah;心失膽, 腳頭u相kha̍p, 腰lóng痛疼,面lóng變色。

12 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 11 chat 第十一節
Sai ê hia̍t kap soè-chiah sai, chia̍h-mi̍h ê só͘-chāi, chiū-sī kang ê sai, bú ê sai, soè-chiah sai, sì-koè kiâⁿ bô tio̍h-kiaⁿ ê só͘-chāi, taⁿ tī toh-lo̍h ah? 獅ê穴kap細隻獅, 食物ê所在,就是公ê獅, 母ê獅,細隻獅, 四界行無tio̍h驚ê所在, taⁿ tī toh-lo̍h ah?

13 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 12 chat 第十二節
Toā chiah sai thiah-li̍h mi̍h, hō͘ soè-chiah sai chia̍h kàu-gia̍h; ūi-tio̍h bú ê sai kā-sí oa̍h-mi̍h, chiong só͘ thiah-li̍h--ê tún-moá i ê hia̍t, chiong só͘ kā-tio̍h--ê, chek-moá i ê tōng. 大隻獅拆裂物, hō͘細隻獅食夠額; 為tio̍h母ê獅咬死活物, 將所拆裂ê囤滿伊ê穴, 將所咬tio̍h-ê,積滿伊ê洞。

14 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 15 chat 第十三節
Bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng, Khoàⁿ ah, Goá kong-kek lí, koh tī hé-hun-tiong sio-pháiⁿ i ê bé-chhia, to-kiàm iā beh thun-bia̍t lí ê soè-chiah sai; Goá beh tùi toē-chiūⁿ tû-bia̍t lí só͘ chhiúⁿ-lia̍h--ê; lí ê sù-chiá ê siaⁿ, bô koh hō͘ lâng thiaⁿ-kìⁿ. 萬軍ê耶和華講,看ah, 我攻擊你,koh tī火薰中燒pháiⁿ伊ê馬車, 刀劍也beh吞滅你ê細隻獅; 我beh tùi地上除滅你所搶掠ê; 你ê使者ê聲,無koh hō͘人聽見。


Download ppt "Kū-iok Ná-hong-su Tē 2 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google