Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Chim-giân Tē it chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Chim-giân Tē it chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Chim-giân Tē it chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Chim-giân Tē it chiuⁿ 舊約 《箴言》 第一章 Proverbs

2 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 1 chat 第一節
Í-sek-lia̍t ông Tāi-pi̍t ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn ê chim-giân. 以色列王大衛ê kiáⁿ 所羅門ê箴言。

3 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 2 chat 第二節
Beh hō͘ lâng oē hiáu-tit tì-hūi kap kà-sī, Bêng-pe̍k thong-ta̍t ê oē; Beh hō͘人會曉得 智慧kap教示, 明白通達ê話;

4 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 3 chat 第三節
Hō͘ lâng siū kà-sī, oē ēng tì-hūi pān tāi-chì, Ēng kong-gī, phoàⁿ-toàn, chèng-ti̍t; Hō͘人受教示, 會用智慧辦tāi-chì, 用公義、判斷、正直;

5 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 4 chat 第四節
Hō͘ gōng-ti̍t ê lâng ū lêng-khiàu, Hō͘ siàu-liân lâng ū tì-sek kap kè-e̍k; Hō͘戇直ê人有靈竅, Hō͘少年人 有知識kap計畫;

6 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 5 chat 第五節
Hō͘ tì-hūi ê lâng thiaⁿ-kìⁿ, ke-thiⁿ ha̍k-būn; Hō͘ chhang-miâ ê lâng tit-tio̍h chin ê kiàn-sek; Hō͘智慧ê人聽見, 加添學問; Hō͘聰明ê人 得tio̍h真ê見識;

7 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 6 chat 第六節
Hō͘ lâng bêng-pe̍k chim-giân kap só͘ chhut ê chhai. Hō͘人明白 箴言kap所出ê猜。

8 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 7 chat 第七節
Kèng-ùi Iâ-hô-hoa sī tì-sek ê kun-pún; Gû-gōng ê lâng biáu-sī tì-hūi kap kà-sī. 敬畏耶和華 是知識ê根本; 愚戇ê人藐視智慧kap教示。

9 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 8 chat 第八節
Goá ê kiáⁿ, tio̍h thiaⁿ lí ê lāu-pē ê kàu-tok; M̄-thang khì-sak lí ê lāu-bú ê kà-sī. 我ê kiáⁿ, tio̍h聽你ê老父ê教督; M̄-thang棄sak你ê老母ê教示。

10 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 9 chat 第九節
In-ūi che beh choè lí thâu-khak-téng ê súi-bō, Lí ê ām-kún ê kim-liān. 因為這beh做你 頭殼頂ê súi帽, 你ê頷頸ê金鍊。

11 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 10 chat 第十節
Goá ê kiáⁿ, pháiⁿ-lâng nā ín-iú lí, Lí m̄-thang thàn i. 我ê kiáⁿ, pháiⁿ人若引誘你, 你m̄-thang趁伊。

12 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 11 chat 第十一節
In nā kóng, Lí kap goán khì, Lán lâi bih-teh thâi lâng, Bô in-toaⁿ tng-tán bô-choē ê lâng, In若講, 你kap阮去, 咱來bih-teh thâi人, 無因端當等無罪ê人,

13 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 12 chat 第十二節
Lán chhin-chhiūⁿ im-hú kā in oa̍h-oa̍h thun--lo̍h-khì: In chhin-chhiūⁿ hām-lo̍h khiⁿ ê lâng, hō͘ lán choè chi̍t-ē thun--lo̍h-khì; 咱親像陰府 kā in活活吞落去:   In親像陷落坑ê人, hō͘咱做一下吞落去;

14 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 13 chat 第十三節
Lán beh tit-tio̍h ta̍k-iūⁿ ê pó-mi̍h, Ēng só͘ chhiúⁿ-ê, tún-moá lán ê chhù; 咱beh得tio̍h ta̍k樣ê寶物, 用所搶ê, 囤滿咱ê厝;

15 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 14 chat 第十四節
Lí lâi ji̍p goán ê tóng, Tāi-ke ū kong-kiōng ê gûn-tē. 你來入阮ê黨, 大家有公共ê銀袋。

16 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 15 chat 第十五節
Goá ê kiáⁿ, bo̍h-tit kap in tâng kiâⁿ, Iok-sok lí ê kha bo̍h-tit ta̍h in ê lō͘. 我ê kiáⁿ, 莫得kap in同行, 約束你ê腳莫得踏in ê路。

17 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 16 chat 第十六節
In-ūi in ê kha cháu-khì kiâⁿ-pháiⁿ, In koáⁿ-kín beh hō͘ lâng lâu-huih. 因為in ê腳 走去行pháiⁿ, In趕緊beh hō͘人流血。

18 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 17 chat 第十七節
Siat lô-bāng hō͘ chiáu-á khoàⁿ-kìⁿ, Che sī khang-khang. 設羅網 hō͘鳥á看見, 這是空空。

19 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 18 chat 第十八節
Chiah ê lâng bih-teh sī lâu in ka-kī ê huih, Tng-tán sī hāi ka-kī ê sìⁿ-miā. Chiah-ê人bih-teh 是流in家己ê血, 當等是害家己ê性命。

20 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 19 chat 第十九節
Kìⁿ-nā tham châi-lī--ê, in ê lō͘ sī án-ni, Chiū-sī chhiúⁿ-the̍h ka-kī ê sìⁿ-miā. 見若貪財利ê, in ê路是án-ni, 就是搶the̍h家己ê性命。

21 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 20 chat 第二十節
Tì-hūi tī koe-lō͘ toā-siaⁿ kiò, Tī khui-khoah ê só͘-chāi chhut i ê siaⁿ. 智慧tī街路大聲叫, Tī開闊ê所在 出伊ê聲。

22 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 21 chat 第二十一節
Tī lāu-jia̍t ê koe-lō͘-thâu, toā-siaⁿ kiò, Tī siâⁿ-mn̂g-kháu, tī siâⁿ-lāi, kóng-chhut i ê oē; Tī鬧熱ê街路頭,大聲叫, Tī城門口,tī城內, 講出伊ê話;

23 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 22 chat 第二十二節
Kóng, Gōng-ti̍t lâng ài gōng-ti̍t, Bú-bān lâng ài bú-bān, Gû-gōng lâng oàn-hūn tì-sek, beh kàu sím-mi̍h sî ah? 講,戇直人ài戇直, 侮慢人ài侮慢, 愚戇人怨恨知識, beh到甚麼時ah?

24 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 23 chat 第二十三節
Goá chek-pī lín, lín tio̍h oa̍t-tńg; Khoàⁿ ah, goá beh ēng goá ê sîn kàng-lo̍h hō͘ lín, Ēng goá ê oē chí-sī lín. 我責備lín,lín tio̍h oa̍t-tńg; 看ah,我beh 用我ê神降落hō͘ lín, 用我ê話指示lín。

25 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 24 chat 第二十四節
In-ūi goá bat kiò, lín m̄-thiaⁿ; Goá bat chhun-chhiú, bô lâng tì-ì; 因為我bat叫,lín m̄聽;   我bat伸手, 無人致意;

26 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 25 chat 第二十五節
Lín hoán-tńg khoàⁿ-khin goá it-chhè ê khoàn-kài, M̄-khéng siū goá ê chek-pī. Lín反tńg看輕 我一切ê勸解, M̄肯受我ê責備。

27 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 26 chat 第二十六節
Só͘-í lín tú-tio̍h hoān-lān, goá beh chhìn-chhiò, Lín tú-tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ, goá beh lâng-gīn. 所以lín tú-tio̍h患難, 我beh凊笑, Lín tú-tio̍h驚惶, 我beh lāng-gīn。

28 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 27 chat 第二十七節
Lín ê kiaⁿ-hiâⁿ chhin-chhiūⁿ kông-hong chhe-lâi, Lín ê chai-hō chhin-chhiūⁿ kńg-lê-hong sàu-lâi, Hoān-lān thòng-khó͘ lîm-kàu lín sin-chiūⁿ. Lín ê驚惶親像狂風吹來, Lín ê災禍親像捲螺風掃來, 患難痛苦臨到lín身上。

29 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 28 chat 第二十八節
Hit-sî in beh kiû goá, goá m̄-thiaⁿ, Chhiat-chhiat chhē goá, chhē boē tio̍h. Hit時in beh求我,我m̄聽,  切切chhē我, chhē boē tio̍h。

30 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 29 chat 第二十九節
In-ūi in oàn-hūn tì-sek, Bô hoaⁿ-hí kèng-ùi Iâ-hô-hoa. 因為in怨恨知識, 無歡喜敬畏耶和華。

31 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 30 chat 第三十節
M̄-thiaⁿ goá ê khoàn-kài, Biáu-sī goá ê chek-pī. M̄聽我ê勸解, 藐視我ê責備。

32 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 31 chat 第三十一節
Só͘-í in beh chia̍h ka-kī kiâⁿ-choè ê ké-chí, Hō͘ in tit-tio̍h só͘ kè-bô͘ kàu pá-ià. 所以in beh食 家己行做ê果子, Hō͘ in得tio̍h所計謀到飽厭。

33 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 32 chat 第三十二節
Gōng-ti̍t lâng ê poē-biū beh hō͘ i tì-kàu sí, Gû-gōng lâng an-ia̍t, beh hō͘ i tì-kàu bia̍t-bô. 戇直人ê悖謬 beh hō͘伊致到死, 愚戇人安逸, beh hō͘伊致到滅無。

34 Chim-giân《箴言》 Proverbs Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 33 chat 第三十三節
To̍k-to̍k thiaⁿ-thàn goá ê beh an-jiân khiā-khí; Beh hióng-siū an-chēng, bô kiaⁿ tú-tio̍h chai-ē. 獨獨聽thàn我ê beh安然khiā起; Beh享受安靜, 無驚tú-tio̍h災厄。


Download ppt "Kū-iok Chim-giân Tē it chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google