Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Si-phian Tē 80 phiⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Si-phian Tē 80 phiⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Si-phian Tē 80 phiⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Si-phian Tē 80 phiⁿ 舊約 《詩篇》 第80篇 Psalms

2 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 1 chat 第一節
(A-sat ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, ēng "Choè kan-chèng ê pek-ha̍p-hoe".) Í-sek-lia̍t ê bo̍k-chiá ah, chhoā Iok-sek chhin-chhiūⁿ iûⁿ-kûn--ê, kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ; Chē tī ki-lō͘-peng ê téng-bīn--ê, kiû Lí hoat-chhut Lí ê kng. (A-sat ê詩;交hō͘樂官; 調用「做干證ê百合花」。) 以色列ê牧者ah,chhoā約瑟親像 羊群ê,求祢àⁿ耳孔聽;坐tī ki-lō͘兵ê 頂面ê,求祢發出祢ê光。

3 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 2 chat 第二節
Tī Í-hoat-liân, Piān-ngá-bín, Má-ná-se ê bīn-chêng, tián-chhut Lí ê koân-lêng, Lâi kiù goán. Tī Í-hoat-liân、便雅憫、 Má-ná-se ê面前, 展出祢ê權能,來救阮。

4 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 3 chat 第三節
Siōng-tè ah, hō͘ goán tò-tńg; Hō͘ Lí ê bīn hoat-chhut kng, goán chiū tit-tio̍h kiù. 上帝ah,hō͘阮倒tńg; Hō͘祢ê面發出光, 阮就得tio̍h救。

5 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 4 chat 第四節
Bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ah, Lí ǹg Lí ê peh-sìⁿ ê kî-tó hoat-chhut siū-khì, beh joā-kú ah? 萬軍ê上帝耶和華ah, 祢ǹg祢ê百姓ê祈禱發出受氣, beh joā久ah?

6 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 5 chat 第五節
Lí ēng ba̍k-sái choè chia̍h-mi̍h, hō͘ in chia̍h; Koh niû choē-choē ba̍k-sái hō͘ in lim. 祢用目屎做食物, hō͘ in食; Koh量choē-choē目屎hō͘ in lim。

7 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 6 chat 第六節
Lí hō͘ keh-piah-kok in-ūi goán lâi saⁿ-chiⁿ, Goán ê tùi-te̍k saⁿ-kap teh chhiò. 祢hō͘隔壁國 因為阮來相爭, 阮ê對敵相kap teh笑。

8 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 7 chat 第七節
Bān-kun ê Siōng-tè ah, hō͘ goán tò-tńg, Hō͘ Lí ê bīn hoat-chhut kng, goán chiū tit-tio̍h kiù. 萬軍ê上帝ah,hō͘阮倒tńg, Hō͘祢ê面發出光, 阮就得tio̍h救。

9 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 8 chat 第八節
Lí tùi Ai-ki̍p soá chi̍t-châng phû-tô-chhiū, Koáⁿ-chhut lia̍t-pang, lâi chai--i, 祢tùi埃及徙一叢葡萄樹, 趕出列邦,來栽伊,

10 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 9 chat 第九節
Lí tī i ê thâu-chêng piàⁿ-khang thó͘-toē; I ê kun tèng chhim, chiū siⁿ-thoàⁿ moá-toē. 祢tī伊ê頭前piàⁿ空土地; 伊ê根釘深,就生湠滿地。

11 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 10 chat 第十節
I ê iáⁿ jia-ba̍t chiah ê soaⁿ, I ê ki chhin-chhiūⁿ chin-hó ê peh-hiuⁿ-chhiū. 祂ê影遮密chiah-ê山, 祂ê枝親像 真好ê柏香樹。

12 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 11 chat 第十一節
Hoat-chhut i ê ki, chhun kàu toā-hái, I ê tîn thoàⁿ kàu Toā-hô. 發出伊ê枝,伸到大海, 祂ê藤湠到大河。

13 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 12 chat 第十二節
Lí siáⁿ-sū thiah-húi i ê lî-pa, Chhut-chāi it-chhè kè-lō͘ ê lâng bán--i? 祢啥事拆毀伊ê籬笆, Chhut-chāi一切過路ê人挽伊?

14 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 13 chat 第十三節
Chhiū-nâ-lāi chhut-lâi ê soaⁿ-ti chau-that--i, Khòng-iá ê cháu-siù chia̍h--i. 樹林內出來ê山豬 蹧躂伊, 曠野ê走獸食伊。

15 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 14 chat 第十四節
Bān-kun ê Siōng-tè ah, kiû Lí tò-tńg; Tùi thiⁿ àⁿ-lo̍h khoàⁿ, chiàu-kò͘ chit châng phû-tô-chhiū, 萬軍ê上帝ah,求祢倒tńg; Tùi天àⁿ落看, 照顧chit叢葡萄樹,

16 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 15 chat 第十五節
Pó-hō͘ Lí chiàⁿ-chhiú só͘ chai--ê, Kap Lí ūi ka-kī só͘ kian-kò͘ ê ki. 保護祢chiàⁿ手所栽ê, Kap祢為家己所堅固ê枝。

17 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 16 chat 第十六節
I í-keng siū hé sio, siū to chhò; Ūi-tio̍h Lí ê bīn ê siū-khì, in chiū bia̍t-bô. 伊已經受火燒,受刀剉; 為tio̍h祢ê面ê受氣, in就滅無。

18 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 17 chat 第十七節
Goān Lí ê chhiú hoāⁿ tī Lí chiàⁿ-pêng ê lâng, Chiū-sī Lí ūi ka-kī só͘ kian-kò͘ ê jîn-chú. 願祢ê手 hoāⁿ tī你chiàⁿ-pêng ê人, 就是祢為家己所堅固ê人子。

19 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 18 chat 第十八節
Án-ni, goán chiū bô tò-thè lī-khui Lí; Kiû Lí hō͘ goán tit-tio̍h oa̍h, goán chiū beh kiû-kiò Lí ê miâ. Án-ni,阮就無倒退離開祢; 求祢hō͘阮得tio̍h活, 阮就beh求叫祢ê名。

20 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē peh-cha̍p phiⁿ 第八十篇 Tē 19 chat 第十九節
Bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ah, hō͘ goán tò-tńg; Hō͘ Lí ê bīn hoat-chhut kng, goán chiū tit-tio̍h kiù. 萬軍ê上帝耶和華ah, hō͘阮倒tńg; Hō͘祢ê面發出光, 阮就得tio̍h救。


Download ppt "Kū-iok Si-phian Tē 80 phiⁿ"

Similar presentations


Ads by Google