Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Í-sài-a-su Tē 33 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Í-sài-a-su Tē 33 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Í-sài-a-su Tē 33 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Í-sài-a-su Tē 33 chiuⁿ 舊約 《以賽亞書》 第三十三章 Isaiah

2 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 1 chat 第一節
Chai-ē ah, lí chit-ê chhiúⁿ-toa̍t lâng--ê, ka-kī bô siū chhiúⁿ-toa̍t; kiâⁿ tāi-chì khúi-chà--ê, lâng bô ēng khúi-chà khoán-thāi lí! Lí chhiúⁿ-toa̍t tú-á soah, ka-kī beh siū chhiúⁿ-toa̍t; lí kiâⁿ khúi-chà tú-á soah, lâng beh ēng khúi-chà khoán-thāi lí. 災厄ah,你chit-ê搶奪人ê, 家己無受搶奪;行tāi-chì詭詐ê, 人無用詭詐款待你!你搶奪tú-á soah, 家己beh受搶奪;你行詭詐tú-á soah, 人beh用詭詐款待你。

3 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 2 chat 第二節
Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí si-un hō͘ goán; goán thèng-hāu Lí, kiû Lí ta̍k chá-khí choè goán ê chhiú, tú-tio̍h hoān-lān ê sî, choè goán ê chín-kiù. 耶和華ah,求你施恩hō͘阮; 阮thèng候你, 求你ta̍k早起做阮ê手, tú-tio̍h患難ê時,做阮ê拯救。

4 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 3 chat 第三節
Soan-hoa ê siaⁿ chi̍t-ē hoat, chèng peh-sìⁿ tô-cháu; Lí chi̍t-ē khí-lâi, lia̍t-kok sì-soàⁿ. 喧嘩ê聲一下發, 眾百姓逃走; 祢一下起來, 列國四散。

5 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 4 chat 第四節
Lín só͘-chhiúⁿ--ê beh hō͘ lâng siu-si̍p, chhin-chhiūⁿ chián-á-thâng ê siu-si̍p mi̍h; lâng cháu--khì hia, chhin-chhiūⁿ chháu-meh thiàu-lâi thiàu-khì. Lín所搶ê beh hō͘人收拾, 親像剪á蟲ê收拾物; 人走去hia, 親像草蜢跳來跳去。

6 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 5 chat 第五節
Iâ-hô-hoa siū chun-choè koâiⁿ; in-ūi I tiàm tī koâiⁿ ê só͘-chāi; I ēng kong-pêng kong-gī chhiong-moá Sek-an. 耶和華受尊做高; 因為伊tiàm tī高ê所在; 伊用公平公義 充滿錫安。

7 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 6 chat 第六節
Lí it-seng it-sì beh tit-tio̍h an-ún, ū hong-sēng ê kiù-un, kap tì-hūi kap chai-bat; kèng-ùi Iâ-hô-hoa choè lí ê pó-poè. 你一生一世beh得tio̍h安穩, 有豐盛ê救恩, kap智慧kap知識; 敬畏耶和華做你ê寶貝。

8 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 7 chat 第七節
Khoàⁿ ah, in ê hô-kia̍t tī goā-bīn ai-siong; kiû-hô ê sù-chiá thòng-sim thî-khàu. 看ah, in ê豪傑tī外面哀傷; 求和ê使者痛心啼哭。

9 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 8 chat 第八節
Toā-lō͘ pha-hng, lóng bô lâng kè-lō͘; i poē-iok, khoàⁿ-khin chiah ê siâⁿ, bô iàu-kín peh-sìⁿ. 大路拋荒, lóng無人過路; 伊背約,看輕chiah-ê城, 無要緊百姓。

10 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 9 chat 第九節
Toē-chiūⁿ pi-ai soe-thè; Lī-pa-lùn kiàn-siàu ko͘-tâ; Sa-lûn chhin-chhiūⁿ khòng-iá; Pa-san kap Ka-bi̍t ê chhiū-ba̍k lak kng-kng. 地上悲哀衰退; 黎巴嫩見笑枯焦; Sa-lûn親像曠野; Pa-san kap Ka-bi̍t ê樹木lak光光。

11 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 10 chat 第十節
Iâ-hô-hoa kóng, Taⁿ Goá beh khí-lâi; taⁿ Goá beh heng-khí; taⁿ Goá beh ka-kī koâiⁿ. 耶和華講, Taⁿ我beh起來; taⁿ我beh興起; taⁿ我beh家己高。

12 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 11 chat 第十一節
Lín hoâi-īn chho͘-khng lâi siⁿ tiū-kó; lín ê khì beh chhin-chhiūⁿ hé lâi thun-bia̍t lín. Lín懷孕粗糠來生稻稿; lín ê氣beh親像 火來吞滅lín。

13 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 12 chat 第十二節
Lia̍t-pang beh chhin-chhiūⁿ í-keng sio ê chio̍h-he; chhin-chhiūⁿ í-keng koah ê chhì-phè, siū-sio tī hé-tiong. 列邦beh親像已經燒ê石灰; 親像已經割ê刺phè, 受燒tī火中。

14 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 13 chat 第十三節
Lín hn̄g ê lâng, tio̍h thiaⁿ Goá só͘-kiâⁿ--ê, lín kūn ê lâng tio̍h chai Goá ê toā koân-lêng. Lín遠ê人, tio̍h聽我所行ê, lín近ê人 tio̍h知我ê大權能。

15 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 14 chat 第十四節
Sek-an tiong ê choē-jîn lóng kiaⁿ-hiâⁿ, bô kèng-khiân ê lâng beh ti̍t-ti̍t chhoah. Lán tiong-kan chī-chūi oē kap thun-bia̍t ê hé saⁿ-kap toà? Lán tiong-kan chī-chūi oē kap éng-oán ê sio-húi saⁿ-kap toà ah? 錫安中ê罪人lóng驚惶, 無敬虔ê人beh直直chhoah。 咱中間chī-chūi能kap吞滅ê火 相kap toà?咱中間chī-chūi能kap 永遠ê燒毀相kap toà ah?

16 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 15 chat 第十五節
Kiâⁿ tāi-chì kong-gī, kóng-oē chèng-ti̍t, oàn-hūn le̍k-sek ê châi-lī, iô chhiú bô siū pò͘-lō͘, that-ba̍t hī-khang bô thiaⁿ lâu-huih ê oē, khoeh ba̍k-chiu bô khoàⁿ pháiⁿ-tāi--ê; 行tāi-chì公義,講話正直, 怨恨慄色ê財利,搖手無受pò͘賂, 塞密耳孔無聽流血ê話, khoeh目睭無看pháiⁿ-tāi-ê;

17 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 16 chat 第十六節
i beh tiàm tī koâiⁿ ê só͘-chāi; kian-kò͘ ê chio̍h-poâⁿ choè i ê oē-só͘; beh ū bí-niû kiong-kip i, i ê chúi tek-khak boē choa̍t-tn̄g. 伊beh tiàm tī高ê所在; 堅固ê石磐做伊ê衛所; beh有米糧供給伊, 伊ê水的確boē絕斷。

18 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 17 chat 第十七節
Lí ê ba̍k-chiu beh khoàⁿ-kìⁿ ông ê súi, beh khoàⁿ-kìⁿ khui-khoah ê toē. 你ê目睭 beh看見王ê súi, beh看見開闊ê地。

19 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 18 chat 第十八節
Lí ê sim beh siàu-liām hit ê kiaⁿ-hiâⁿ ê sū; koán-siàu--ê tī toh-lo̍h? phêng kòng-gûn ê tī toh-lo̍h? sǹg chiú-kiⁿ-lâu--ê tī toh-lo̍h? 你ê心beh siàu念hit-ê驚惶ê事; 管賬ê tī toh-lo̍h? 秤貢銀ê tī toh-lo̍h? 算守更樓ê tī toh-lo̍h?

20 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 19 chat 第十九節
Lí tek-khak bô khoàⁿ-kìⁿ kiông-béng ê peh-sìⁿ, chiū-sī kóng-oē oh-thiaⁿ, lí boē bêng-pe̍k; giân-gú gí-bú gí-ngiáu, lí boē hiáu-tit--ê. 你的確無看見強猛ê百姓, 就是講話oh聽,你boē明白; 言語gí-bú gí-ngiáu, 你boē曉得ê。

21 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 20 chat 第二十節
Lí tio̍h khoàⁿ Sek-an, lán siú sèng-choeh ê siâⁿ, lí ê ba̍k-chiu beh khoàⁿ-kìⁿ Iâ-lō͘-sat-léng choè an-chēng ê chhù-the̍h, choè bô î-soá ê pò͘-pîⁿ, i ê khi̍t éng bô pu̍ih-chhut, i ê soh lóng bô tn̄g. 你tio̍h看錫安,咱守聖節ê城, 你ê目睭beh看見耶路撒冷 做安靜ê厝宅,做無移徙ê布棚, 伊ê杙永無拔出,伊ê索lóng無斷。

22 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 21 chat 第二十一節
Tī-hia Iâ-hô-hoa beh hián-bêng ui-giâm kap lán saⁿ-kap tī-teh, chhin-chhiūⁿ kang-hô khui-khoah ê toē; hit tiong-kan tek-khak bô ū kò-chiúⁿ ê chûn óng-lâi, ia̍h bô ū ui-hong ê chûn keng-kè. Tī-hia耶和華beh顯明威嚴kap咱 相kap tī-teh,親像江河開闊ê 地;hit中間的確無有划槳ê船 往來,亦無有威風ê船經過。

23 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 22 chat 第二十二節
In-ūi Iâ-hô-hoa sī lán ê sím-phoàⁿ-si, Iâ-hô-hoa sī kā lán siat lu̍t-hoat--ê; Iâ-hô-hoa sī lán ê ông; I beh chín-kiù lán. 因為耶和華是咱ê審判司, 耶和華是kā咱設律法ê; 耶和華是咱ê王; 祂beh拯救咱。

24 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 23 chat 第二十三節
Lí ê phâng-soh lóng lut--khì; chûn-ûi khiā-boē-chāi; hong-phâng chhia boē-khí-lâi; hit-sî choē-choē chhiúⁿ--lâi ê mi̍h hō͘ lâng pun--khì; pái-kha--ê ia̍h chhiúⁿ-tio̍h mi̍h. 你ê帆索lóng lut去;船桅 khiā-boē在;風帆chhia boē起來; hit時choē-choē搶來ê物 hō͘人分去;跛腳ê亦搶tio̍h物。

25 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē saⁿ-cha̍p-saⁿ chiuⁿ 第三十三章 Tē 24 chat 第二十四節
Khiā-khí ê peh-sìⁿ tek-khak bô kóng, Goá ū phoà-pīⁿ; kî-tiong khiā-khí ê peh-sìⁿ, choē-koà lóng sià-bián. Khiā起ê百姓的確無講, 我有破病; 其中khiā起ê百姓, 罪過lóng赦免。


Download ppt "Kū-iok Í-sài-a-su Tē 33 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google