Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Bî-ka-su Tē 2 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Bî-ka-su Tē 2 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Bî-ka-su Tē 2 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Bî-ka-su Tē 2 chiuⁿ 舊約 《彌迦書》 第二章 Micah

2 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 1 chat 第一節
Tī bîn-chhn̂g tô͘-bô͘ choē-koà, chō-chok kan-ok--ê, kàu thiⁿ-kng, in-ūi chhiú ū la̍t, chiū khì kiâⁿ i, chit-hō lâng ū chai-ē ah. Tī眠床圖謀罪過, 造作奸惡ê,到天光, 因為手有力,就去行伊, chit號人有災厄ah。

3 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 2 chat 第二節
In tham lâng ê chhân-hn̂g, chiū chhiúⁿ i; tham lâng ê chhù-the̍h, chiū chiàm i, in ap-chè lâng kap i ê ke, chiū-sī lâng kap i ê sán-gia̍p. In貪人ê田園,就搶伊; 貪人ê厝宅,就佔伊, in壓制人kap伊ê家, 就是人kap伊ê產業。

4 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 3 chat 第三節
Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khoàⁿ ah, Goá tô͘-bô͘ kàng chai-ē tī chit ê cho̍k, lín boē-oē hō͘ i thoat-lī lín ê ām-kún; lín iā boē-oē thâu-khak kia̍h koâiⁿ-koâiⁿ lâi kiâⁿ, in-ūi chit ê sî-sè chin-pháiⁿ. 所以耶和華án-ni講,看ah, 我圖謀降災厄tī chit-ê族, lín boē能hō͘伊脫離lín ê頷頸; lín也boē能頭殼kia̍h高高來行, 因為chit-ê時勢真pháiⁿ。

5 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 4 chat 第四節
Kàu hit-ji̍t lâng beh ēng sio̍k-gú phoe-phêng lín, koh beh ēng ai-chhám ê ai-ko lâi ai-siong kóng, Goán lóng soe-pāi; i piàn-oāⁿ goá ê peh-sìⁿ ê hūn-gia̍h; i î-soá i lī-khui goá kàu cháiⁿ-iūⁿ ah! i chiong goán ê chhân-toē pun hō͘ poē-ge̍k ê lâng. 到hit日,人beh用俗語批評lín, koh beh用哀慘ê哀歌來哀傷講, 阮lóng衰敗;伊變換我ê百姓ê份額; 伊移徙伊離開我到怎樣ah! 伊將阮ê田地分hō͘悖逆ê人。

6 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 5 chat 第五節
Só͘-í tī Iâ-hô-hoa ê toā-hoē-tiong, lí tek-khak bô lâng thang liam-khau khan chîn-soàⁿ. 所以tī耶和華ê大會中, 你的確無人thang liam-khau牽繩線。

7 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 6 chat 第六節
In soan-thoân kóng, Lín m̄-thang soan-thoân; in bô beh soan-thoân chiah ê sū; lêng-jio̍k bô beh soah. In宣傳講, Lín m̄-thang宣傳; in無beh宣傳chiah-ê事; 凌辱無beh soah。

8 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 7 chat 第七節
Lín tit-tio̍h chhheng-choè Ngá-kok ê ke ah, Iâ-hô-hoa ê Sîn kiám-sī oe̍h-toe̍h mah? Chiah ê sū kiám-sī I só͘ choè mah? Goá ê oē kiám bô lī-ek kiâⁿ chèng-ti̍t ê lâng mah? Lín得tio̍h稱做雅各ê家ah, 耶和華ê神kiám是狹toe̍h mah? chiah-ê事kiám是伊所做mah? 我ê話kiám無利益行正直ê人mah?

9 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 8 chat 第八節
Chóng-sī kūn-ji̍t Goá ê peh-sìⁿ khí-lâi chhin-chhiūⁿ tùi-te̍k; tùi hiah-ê an-jiân keng-kè, m̄-ài kau-chiàn ê lâng, chhiúⁿ i ê goā-saⁿ kap lāi-saⁿ. 總是近日我ê百姓起來 親像對敵;tùi hiah-ê安然經過, m̄-ài交戰ê人, 搶伊ê外衫kap內衫。

10 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 9 chat 第九節
Goá ê peh-sìⁿ ê hū-jîn-lâng, lín koáⁿ in chhut in an-lo̍k ê ke, koh chiong Goá ê êng-kng, tùi in ê soè-kiáⁿ éng-oán chhiúⁿ-khì. 我ê百姓ê婦人人, lín趕in出in安樂ê家, koh將我ê榮光, tùi in ê細kiáⁿ永遠搶去。

11 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 10 chat 第十節
Khí-lâi ah, khì ah, chia m̄-sī lín an-hioh ê só͘-chāi; in-ūi toē í-keng hō͘ ù-oè só͘ pāi-hoāi, i ê pāi-hoāi sī siong-tiōng. 起來ah,去ah, chia m̄是lín安歇ê所在; 因為地已經hō͘污穢所敗壞, 伊ê敗壞是傷重。

12 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 11 chat 第十一節
Nā ū lâng kóng hong-tông kap pe̍h-chha̍t-oē, kóng, Goá beh tùi lín soan-thoân po̍h-chiú kap kāu-chiú, chiū chit-lâng beh choè chiah ê peh-sìⁿ ê sian-ti. 若有人講荒唐kap白賊話, 講,我beh對lín 宣傳薄酒kap厚酒, 就chit人beh做chiah-ê百姓ê先知。

13 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 12 chat 第十二節
Ngá-kok ah, Goá tek-khak beh chū-chi̍p lín; Goá tek-khak beh chio-chi̍p Í-sek-lia̍t chhun ê lâng; Goá beh an-tì in tī chi̍t só͘-chāi, chhin-chhiūⁿ Pho-su-la̍h ê iûⁿ, koh chhin-chhiūⁿ chháu-tiûⁿ-tiong ê iûⁿ-kûn; in-ūi lâng-gia̍h choē, beh toā-toā soan-hoa. 雅各ah,我的確beh聚集lín; 我的確beh招集以色列chhun ê人; 我beh安置in tī一所在, 親像Pho-su-la̍h ê羊, koh親像草場中ê羊群; 因為人額choē,beh大大喧嘩。

14 Bî-ka-su 《彌迦書》 Micah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 13 chat 第十三節
Kong-phoà--ê tī in ê thâu-chêng chiūⁿ-khì; in kong-phoà ti̍t-ti̍t keng-kè kàu siâⁿ-mn̂g; koh tùi-hia chhut-lâi; in ê ông choè-thâu kiâⁿ, Iâ-hô-hoa chhoā in khì. 攻破ê tī in ê頭前上去; in攻破直直經過到城門; koh tùi-hia出來;in ê王做頭行, 耶和華chhoā in去。


Download ppt "Kū-iok Bî-ka-su Tē 2 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google