Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Thoân-tō -su Tē cha̍p chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Thoân-tō -su Tē cha̍p chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Thoân-tō -su Tē cha̍p chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Thoân-tō -su Tē cha̍p chiuⁿ 舊約 《傳道書》 第十章

2 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 1 chat 第一節
Sí ê hô͘-sîn hō͘ choè hiuⁿ-liāu--ê ê iû hoat-chhut chhàu-bī; án-ni chi̍t-tiám-á ê gû-gōng iā oē pāi-hoāi toā tì-hūi kap chun-kùi. 死ê胡蠅hō͘做香料ê ê油發出臭味; án-ni一點á ê愚戇 也會敗壞大智慧kap尊貴。

3 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 2 chat 第二節
Tì-hūi ê lâng ê sim sī tī i ê chiàⁿ-chhiú pêng, gû-gōng ê lâng ê sim sī tī i ê tò-chhiú pêng. 智慧ê人ê心 是tī伊ê chiàⁿ手pêng, 愚戇ê人ê心 是tī伊ê tò手pêng。

4 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 3 chat 第三節
Koh gōng-lâng kiâⁿ tī lō͘--nih, khiàm-kheh tì-hūi, tùi chèng-lâng kóng i sī gōng-lâng. Koh戇人行tī路裡, 欠缺智慧, 對眾人講伊是戇人。

5 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 4 chat 第四節
Chiáng-koân--ê ê sim-sîn siūⁿ beh kong-kek lí, m̄-thang lī-khui lí ê pún-ūi, in-ūi un-hô oē bián-tit toā ê kè-sit. 掌權ê ê心神 想beh攻擊你, m̄-thang離開你ê本位, 因為溫和能免得大ê過失。

6 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 5 chat 第五節
Goá khoàⁿ-kìⁿ ji̍t-kng ê ē-bīn, ū chi̍t hāng m̄-hó, chhin-chhiūⁿ chhut tī chiáng-koân--ê ê chhò-gō͘; 我看見日光ê下面, 有一項m̄好, 親像出tī 掌權ê ê錯誤;

7 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 6 chat 第六節
chiū-sī an-tì gōng-lâng tī koâiⁿ-ūi, hó-gia̍h lâng chē tī kē-ūi. 就是安置戇人tī高位, 好額人坐tī低位。

8 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 7 chat 第七節
goá khoàⁿ-kìⁿ lô͘-po̍k khiâ bé, kùi-cho̍k chhin-chhiūⁿ lô͘-po̍k kiâⁿ tī toē--nih. 我看見奴僕騎馬, 貴族親像 奴僕行tī地裡。

9 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 8 chat 第八節
Ku̍t hām-khiⁿ-ê beh ka-kī poa̍h tī hit lāi-bīn; thiah-chhiûⁿ-ê beh hō͘ choâ kā--tio̍h. 掘陷坑ê beh家己跋tī hit內面; 拆牆ê beh hō͘蛇咬tio̍h。

10 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 9 chat 第九節
Phah-chio̍h-ê oē siū chio̍h siong, phoà-chhâ-ê oē tùi án-ni tú-tio̍h gûi-hiám. Phah石ê會受石傷, 破柴ê會tùi án-ni tú-tio̍h危險。

11 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 10 chat 第十節
Thih-khì í-keng tun, nā bô boâ-lāi i ê chhùi, chiū tio̍h ke-chhut choē-choē la̍t; to̍k-to̍k tit-tio̍h tì-hūi ê kà-sī, chiū ū lī-ek. 鐵器已經tun, 若無磨利伊ê嘴, 就tio̍h 加出choē-choē力; 獨獨得tio̍h智慧ê教示,就有利益。

12 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 11 chat 第十一節
Bē liām-chiù ê sî, choâ nā kā--tio̍h lâng, liām-chiù ê lâng chiū bô lī-ek. 未念咒ê時, 蛇若咬tio̍h人, 念咒ê人就無利益。

13 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 12 chat 第十二節
tì-hūi ê lâng ê só͘ kóng sī un-hūi ê oē; gû-gōng ê chhùi thun-bia̍t ka-kī. 智慧ê人ê所講是恩惠ê話; 愚戇ê嘴吞滅家己。

14 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 13 chat 第十三節
I ê chhùi só͘ kóng ê oē khí-thâu sī gû-gōng; i ê oē ê lō͘-bé sī hāi lâng ê tian-kông. 伊ê嘴所講ê話 起頭是愚戇; 伊ê話ê路尾是害人ê顛狂。

15 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 14 chat 第十四節
Gōng-lâng choē-choē oē; to̍k-to̍k lâng m̄-chai chiong-lâi cháiⁿ-iūⁿ; i sin-āu só͘ beh ū ê sū chī-chūi oē kā i kóng ah? 戇人choē-choē話; 獨獨人m̄知將來怎樣; 伊身後所beh有ê事 chī-chūi會kā伊講ah?

16 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 15 chat 第十五節
Gōng-lâng ê lô-lo̍k tì-kàu hō͘ in ià-siān, in-ūi ji̍p siâⁿ ê lō͘ i iā m̄-chai. 戇人ê勞碌 致到hō͘ in厭倦, 因為入城ê路伊也m̄知。

17 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 16 chat 第十六節
Pang-kok ah, lí ê ông nā sī gín-ná, lí ê kùi-cho̍k chá-khí-sî iàn-lo̍k, lí chiū ū chai-ē. 邦國ah, 你ê王若是gín-ná, 你ê貴族早起時宴樂, 你就有災厄。

18 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 17 chat 第十七節
Pang-kok ah, lí ê ông nā sī chun-kùi ê lâng ê kiáⁿ, lí ê kùi-cho̍k chiàu-sî lim-chia̍h, ūi-tio̍h beh pó͘ in ê la̍t, m̄-sī in-ūi hò͘ⁿ lim, lí chiū ū hok-khì. 邦國ah,你ê王若是尊貴ê人ê kiáⁿ, 你ê貴族照時lim食, 為tio̍h beh補in ê力,m̄是因為好lim, 你就有福氣。

19 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 18 chat 第十八節
In-ūi pîn-toāⁿ, chhù-koà lap--lo̍h-khì; ūi-tio̍h chhiú pîn-toāⁿ, chhù chiū lāu. 因為pîn-toāⁿ, 厝蓋lap落去; 為tio̍h手pîn-toāⁿ, 厝就老。

20 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 19 chat 第十九節
Iân-sia̍h sī ūi-tio̍h hoaⁿ-hí lâi siat, chiú sī hō͘ lâng khoàⁿ-oa̍h; chîⁿ-gûn choè bān-sū ê lō͘-ēng. 筵席是為tio̍h歡喜來設, 酒是hō͘人khoàⁿ活; 錢銀做萬事ê路用。

21 Thoân-tō -su《傳道書》 Ecclesiastes Tē cha̍p chiuⁿ 第十章 Tē 20 chat 第二十節
Lí m̄-thang chiù-chó͘ kun-ông, sim iā m̄-thang án-ni siūⁿ; tī lí ê khùn-pâng iā m̄-thang chiù-chó͘ hó-gia̍h lâng; in-ūi khong-tiong ê chiáu beh thoân-pò͘ chit ê siaⁿ, ū si̍t-kó͘--ê iā beh kóng-khí chit ê sū. 你m̄-thang咒詛君王, 心也m̄-thang án-ni想; tī你ê睏房也m̄-thang咒詛好額人; 因為空中ê鳥beh傳播chit-ê聲, 有翼股ê也beh講起chit-ê事。


Download ppt "Kū-iok Thoân-tō -su Tē cha̍p chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google