Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ
Kū-iok “Chhòng-sè-kì” Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 舊約 創世記 第二十八章 Genesis

2 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 1 chat 第一節
Í-sat kiò Ngá-kok lâi, kā i chiok-hok, ia̍h hoan-hù i kóng, Lí m̄-thang chhoā Ka-lâm ê cha-bó͘-gín-á choè bó͘. 以撒叫雅各來,kā伊祝福, 亦吩咐伊講,你m̄-thang娶 迦南ê cha-bó͘-gín-á做bó͘。

3 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 2 chat 第二節
Lí khí-lâi, khì Pa-tàn-a-lân, kàu lí ê goā-kong Pí-thó͘-lī ê ke; tī lí ê bú-kū La̍h-pan cha-bó͘-kiáⁿ ê tiong-kan, chhoā chi̍t-ê choè bó͘. 你起來,去Pa-tàn-a-lân, 到你ê外公Pí-thó͘-lī ê家; tī你ê母舅拉班cha-bó͘-kiáⁿ ê中間,娶一個做bó͘。

4 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 3 chat 第三節
Goān choân-lêng ê Siōng-tè sù-hok lí, hō͘ lí siⁿ-thoàⁿ chin-choē, chiâⁿ-choè choē-choē cho̍k. 願全能ê上帝賜福你, hō͘你生湠真choē, 成做choē-choē族。

5 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 4 chat 第四節
Koh chiong só͘ èng-ún A-pek-la̍h-hán ê hok-khì hō͘ lí, kap lí ê hō͘-è; hō͘ lí sêng-chiap lí só͘-kià-ku ê toē, chiū-sī Siōng-tè só͘ hō͘ A-pek-la̍h-hán-ê. Koh將所應允亞伯拉罕 ê福氣hō͘你,kap你ê後裔; hō͘你承接你所寄居ê地, 就是上帝所hō͘亞伯拉罕ê。

6 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 5 chat 第五節
Í-sat chhe Ngá-kok khì; i chiū khì Pa-tàn-a-lân; kàu A-lân lâng Pí-thó͘-lī ê kiáⁿ La̍h-pan hia; i sī Ngá-kok Í-sò ê bú-kū. 以撒差雅各去; 伊就去Pa-tàn-a-lân; 到A-lân人Pí-thó͘-lī ê kiáⁿ拉班hia; 伊是雅各以掃ê母舅。

7 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 6 chat 第六節
Í-sò khoàⁿ-kìⁿ Í-sat kā Ngá-kok chiok-hok, koh chhe i khì Pa-tàn-a-lân, beh tùi hia chhoā-bó͘; ia̍h khoàⁿ-kìⁿ chiok-hok i ê sî, hoan-hù i kóng, M̄-thang chhoā Ka-lâm ê cha-bó͘-gín-á choè bó͘; 以掃看見以撒kā雅各祝福, koh差伊去Pa-tàn-a-lân,beh tùi hia娶bó͘; 亦看見祝福伊ê時,吩咐伊講, M̄-thang娶迦南ê cha-bó͘-gín-á做bó͘;

8 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 7 chat 第七節
koh khoàⁿ-kìⁿ Ngá-kok thiaⁿ pē-bú ê oē, khì Pa-tàn-a-lân; koh看見雅各 聽父母ê話, 去Pa-tàn-a-lân;

9 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 8 chat 第八節
Í-sò chiū chai Ka-lâm ê cha-bó͘-gín-á, i ê lāu-pē Í-sat m̄-tèng-ì; 以掃就知迦南 ê cha-bó͘-gín-á, 伊ê老父以撒m̄中意;

10 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 9 chat 第九節
Í-sò chiū khì Í-si̍t-má-lī hia, tī i hiah ê bó͘ í-goā, koh chhoā Má-hap-la̍h choè-bó͘; i sī A-pek-la̍h-hán ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī ê cha-bó͘-kiáⁿ, Nî-pâi-iok ê sió-bē. 以掃就去以實瑪利hia,tī伊hiah-ê bó͘以外,koh娶Má-hap-la̍h做bó͘; 伊是亞伯拉罕ê kiáⁿ以實瑪利 ê cha-bó͘-kiáⁿ,Nî-pâi-iok ê小妹。

11 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 10 chat 第十節
Ngá-kok lī-khui Pia̍t-sī-pa, ǹg Hap-lân khì. 雅各離開別士巴, ǹg哈蘭去。

12 Kàu chi̍t só͘-chāi, in-ūi ji̍t lo̍h,
“Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 11 chat 第十一節 Kàu chi̍t só͘-chāi, in-ūi ji̍t lo̍h, chiū tī-hia hioh-mî; tùi hiah ê chio̍h-thâu ê tiong-kan, the̍h chi̍t-tè choè chím-thâu, tī-hia khùn. 到一所在,因為日落, 就tī-hia歇暝;tùi hiah-ê石頭 ê中間,the̍h一塊 做枕頭,tī-hia睏。

13 Bāng-kìⁿ ū thui khiā tī toē-ni̍h, thui-téng tú-thiⁿ; ū Siōng-tè
“Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 12 chat 第十二節 Bāng-kìⁿ ū thui khiā tī toē-ni̍h, thui-téng tú-thiⁿ; ū Siōng-tè ê sù-chiá tī thui-ni̍h teh chiūⁿ-lo̍h. 夢見有梯khiā tī地裡, 梯頂抵天;有上帝 ê使者tī梯裡teh上落。

14 Iâ-hô-hoa khiā tī thui-téng, kóng, Goá sī
“Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 13 chat 第十三節 Iâ-hô-hoa khiā tī thui-téng, kóng, Goá sī Iâ-hô-hoa lí ê chó͘ A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè, ia̍h sī Í-sat ê Siōng-tè. Goá beh chiong lí hiān-chāi só͘ khùn ê toē siúⁿ-sù lí, kap lí ê hō͘-è. 耶和華khiā tī梯頂,講, 我是耶和華你ê祖亞伯拉罕ê上帝, 亦是以撒ê上帝。我beh將你 現在所睏ê地賞賜你,kap你ê後裔。

15 Lí ê hō͘-è beh chhin-chhiūⁿ toē-chiūⁿ ê thô͘-soa;
“Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 14 chat 第十四節 Lí ê hō͘-è beh chhin-chhiūⁿ toē-chiūⁿ ê thô͘-soa; lí beh tùi tang, sai, lâm, pak lâi hoat-tián; toē-chiūⁿ bān-cho̍k beh in-ūi lí kap lí ê hō͘-è tit-tio̍h hok-khì. 你ê後裔beh親像地上ê土沙; 你beh tùi東西南北來發展; 地上萬族beh因為你 kap你ê後裔得tio̍h福氣。

16 tò-lâi chit só͘-chāi, lóng bô pàng-sak lí,
“Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 15 chat 第十五節 Goá ia̍h kap lí tī-teh, lí bô-lūn khì tah-lo̍h, Goá beh pó-hō͘ lí; ia̍h beh chhoā lí tò-lâi chit só͘-chāi, lóng bô pàng-sak lí, kàu Goá chiâⁿ tùi lí só͘ kóng-ê. 我亦kap你tī-teh,你無論去tah-lo̍h, 我beh保護你;亦beh chhoā你 tò來chit所在,lóng無放sak你, 到我成對你所講ê。

17 Ngá-kok khùn-chhíⁿ kóng, Iâ-hô-hoa chin-chiàⁿ tī-chia,
“Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 16 chat 第十六節 Ngá-kok khùn-chhíⁿ kóng, Iâ-hô-hoa chin-chiàⁿ tī-chia, goá kéng-jiân m̄-chai. 雅各睏醒講, 耶和華真正tī-chia, 我竟然m̄知。

18 Chiū kiaⁿ kóng, Chit só͘-chāi kàu chiah thang kiaⁿ! m̄-sī pa̍t-hāng,
“Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 17 chat 第十七節 Chiū kiaⁿ kóng, Chit só͘-chāi kàu chiah thang kiaⁿ! m̄-sī pa̍t-hāng, che sī Siōng-tè ê chhù, che sī thiⁿ ê mn̂g. 就驚講,Chit所在到 Chiah thang 驚!m̄是別項, 這是上帝ê厝,這是天ê門。

19 Ngá-kok chá-chá khí-lâi, chiong i choè chím-thâu ê chio̍h
“Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 18 chat 第十八節 Ngá-kok chá-chá khí-lâi, chiong i choè chím-thâu ê chio̍h khiā choè thiāu; tò iû tī téng-bīn. 雅各早早起來, 將伊做枕頭ê石 khiā做柱;倒油tī頂面。

20 chit ê siâⁿ pún miâ Lō͘-su. 就名hit所在
“Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 19 chat 第十九節 Chiū miâ hit só͘-chāi kiò Pek-te̍k-lī, chit ê siâⁿ pún miâ Lō͘-su. 就名hit所在 叫Pek-te̍k-lī, chit-ê城本名Lō͘-su。

21 Ngá-kok hē-goān kóng, Siōng-tè nā
“Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 20 chat 第二十節 Ngá-kok hē-goān kóng, Siōng-tè nā kap goá tī-teh, tī goá só͘ kiâⁿ ê lō͘ pó-hō͘ goá, koh hō͘ goá ū mi̍h thang chia̍h, ū saⁿ thang chhēng, 雅各下願講,上帝若 kap我tī-teh,tī我所行ê路保護我, koh hō͘我有物thang食, 有衫thang穿,

22 hō͘ goá an-jiân tò-lâi goá ê pē ê chhù, chiū Iâ-hô-hoa tek-khak
“Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 21 chat 第二十一節 hō͘ goá an-jiân tò-lâi goá ê pē ê chhù, chiū Iâ-hô-hoa tek-khak choè goá ê Siōng-tè. hō͘我安然tò來我ê父ê厝, 就耶和華的確 做我ê上帝。

23 Goá só͘ khiā choè thiāu ê chio̍h beh choè Siōng-tè ê chhù;
“Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ 第二十八章 Tē 22 chat 第二十二節 Goá só͘ khiā choè thiāu ê chio̍h beh choè Siōng-tè ê chhù; kìⁿ-nā Lí só͘ siúⁿ-sù goá ê, goá beh chiong cha̍p-hūn ê chi̍t-hūn hiàn hō͘ Lí. 我所khiā做柱ê石 beh做上帝ê厝; 見若你所賞賜我ê,我beh將 十份ê一份獻hō͘你。


Download ppt "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Tē jī-cha̍p-poeh chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google