Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Ngá-ko Tē gō͘ chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Ngá-ko Tē gō͘ chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Ngá-ko Tē gō͘ chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Ngá-ko Tē gō͘ chiuⁿ 舊約 《雅歌》 第五章 Song of Songs

2 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 1 chat 第一節
Goá ê sió-bē, goá ê sin-niû ah, goá ji̍p goá ê hn̂g-lāi, Bán goá ê bu̍t-io̍h kap goá ê hiuⁿ-liāu, Chia̍h goá ê bi̍t-pô͘ kap goá ê bi̍t; Lim goá ê chiú kap goá ê ni; Goá chiah ê pêng-iú, tio̍h lâi chia̍h; Goá só͘ loân-ài-ê, lâi lim, koh lim choē-choē. 我ê小妹,我ê新娘ah,我入我ê園內, 挽我ê沒藥kap我ê香料, 食我ê蜜房kap我ê蜜;Lim我ê酒 kap我ê奶;我chiah-ê朋友,tio̍h來食; 我所戀愛ê,來lim,koh lim choē-choē。

3 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 2 chat 第二節
Goá khùn, goá ê sim iáu cheng-sîn; Che sī goá loân-ài-ê ê siaⁿ, i phah-mn̂g, kóng, Goá ê sió-bē, goá só͘ thiàⁿ-ê, goá ê kap, Goá ê sûn-choân-ê, kiû lí kā goá khui-mn̂g; In-ūi goá ê thâu-khak lō͘-chúi moá-moá; Goá ê thâu-mn̂g hō͘ mî--sî ê lō͘-chúi tih-tâm. 我睏,我ê心iáu精神; 這是我戀愛ê ê聲,伊phah門,講, 我ê小妹,我所疼ê,我ê鴿,我ê純全ê, 求你kā我開門;因為我ê頭殼露水 滿滿;我ê頭毛hō͘暝時ê露水滴tâm。

4 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 3 chat 第三節
Goá í-keng thǹg goá ê saⁿ, beh cháiⁿ-iūⁿ koh chhēng? Goá í-keng soé goá ê kha, cháiⁿ-iūⁿ thang koh phah lâ-sâm ah? 我已經thǹg我ê衫, beh怎樣koh穿? 我已經洗我ê腳, 怎樣thang koh phah lâ-sâm ah?

5 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 4 chat 第四節
Goá só͘ loân-ài--ê, tùi mn̂g-khang chhun-chhiú ji̍p--lâi; Goá ê sim-tn̂g ūi-tio̍h i lâi kek-tōng. 我所戀愛ê, tùi門孔伸手入來; 我ê心腸為tio̍h伊來激動。

6 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 5 chat 第五節
Goá khí-lâi, beh kā goá só͘ loân-ài-ê khui-mn̂g; Goá ê nn̄g ki chhiú ê bu̍t-io̍h tih--lo̍h-khì, Goá ê chńg-thâu-á ū bu̍t-io̍h-chiap tih tī mn̂g-chhoàⁿ pìⁿ. 我起來, beh kā我所戀愛ê開門; 我ê兩支手ê沒藥滴落去, 我ê指頭á有沒藥汁滴tī門閂柄。

7 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 6 chat 第六節
Goá kā goá só͘ loân-ài-ê khui-mn̂g; Chóng-sī goá só͘ loân-ài-ê í-keng oa̍t-tńg-sin khì lah; Goá ūi-tio̍h i ê oē, sîn put-hū-thé; Goá chhē i iā chhē-boē-tio̍h; goá kiò i, i iā bô ìn. 我kā我所戀愛ê開門; 總是我所戀愛ê已經oa̍t-tńg身去lah; 我為tio̍h伊ê話,神不附體; 我chhē伊也chhē-boē-tio̍h;我叫伊,伊也無應。

8 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 7 chat 第七節
Siâⁿ-lāi sûn-cha ê lâng tú-tio̍h goá, Phah goá, siong goá; Kò͘ siâⁿ-chhiûⁿ ê lâng chhiúⁿ goá moa seng-khu ê kun. 城內巡查ê人tú-tio̍h我, Phah我,傷我; 顧城牆ê人 搶我moa身軀ê巾。

9 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 8 chat 第八節
Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng cha-bó͘-gín-ná ah, Goá chhiat-chhiat hoan-hù lí, nā tú-tio̍h goá só͘ loân-ài-ê, tio̍h kā i kóng, Goá in-ūi ài-chêng tì-pīⁿ. 耶路撒冷ê眾cha-bó͘-gín-ná ah, 我切切吩咐你, 若tú-tio̍h我所戀愛ê,tio̍h kā伊講, 我因為愛情致病。

10 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 9 chat 第九節
Lí chit ê lú-kài-tiong tē-it súi-ê ah, Lí só͘ loân-ài-ê, pí pa̍t-ê só͘ loân-ài-ê ū sím-mi̍h khah-iâⁿ? Lí só͘ loân-ài-ê, pí pa̍t-ê só͘ loân-ài-ê ū sím-mi̍h khah-iâⁿ, Lí chiah án-ni chhiat-chhiat hoan-hù goán? 你chit-ê女界中第一súi-ê ah,你所戀愛ê, 比別ê所戀愛ê有甚麼khah贏?你所 戀愛ê,比別ê所戀愛ê有甚麼khah贏, 你chiah án-ni切切吩咐阮?

11 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 01 chat 第十節
Goá só͘ loân-ài-ê, sī pe̍h koh âng, Sī bān-lâng-tiong ê tē-it-ê. 我所戀愛ê, 是白koh紅, 是萬人中ê第一個。

12 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 11 chat 第十一節
I ê thâu-khak chhin-chhiūⁿ siōng-hó ê kim, I ê thâu-mn̂g sûi--lo̍h-lâi, o͘ chhin-chhiūⁿ o͘-a. 伊ê頭殼親像siōng好ê金, 伊ê頭毛垂落來, 烏親像烏鴉。

13 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 12 chat 第十二節
I ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ khoe-piⁿ ê kap, Ēng ni soé i, an-tì ha̍p-sek. 伊ê目睭 親像溪邊ê鴿, 用奶洗伊, 安置合適。

14 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 13 chat 第十三節
I ê chhùi-phoé chhin-chhiūⁿ phang-hoe kui-pâi, chhin-chhiūⁿ phang-chháu ê tâi, I ê chhùi-tûn chhin-chhiūⁿ pek-ha̍p-hoe, koh tih-lo̍h bu̍t-io̍h-chiap. 伊ê嘴phoé親像芳花kui排, 親像芳草ê台, 伊ê嘴唇親像百合花, koh滴落沒藥汁。

15 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 14 chat 第十四節
I ê nn̄g-chhiú chhin-chhiūⁿ kim-khoân siuⁿ n̂g-ge̍k; I ê seng-khu chhin-chhiūⁿ tiau-khek ê chhiūⁿ-gê, chiu-ûi siuⁿ lâm-pó-chio̍h. 伊ê兩手 親像金環鑲黃玉; 伊ê身軀親像雕刻ê象牙, 周圍鑲藍寶石。

16 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 15 chat 第十五節
I ê kha-thúi chhin-chhiūⁿ sia̍h-chio̍h, an tī hó-kim ê chō; I ê khoán-sit chhin-chhiūⁿ Lī-pa-lùn, Koh chin-súi chhin-chhiūⁿ pek-hiuⁿ-chhiū. 伊ê腳腿親像矽石, 安tī好金ê座; 伊ê款式親像黎巴嫩, Koh真súi親像柏香樹。

17 Ngá-ko《雅歌》 Song of Songs Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 16 chat 第十六節
I ê oē ke̍k-kî tiⁿ, i oân-choân thang thiàⁿ; Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng cha-bó͘-gín-ná ah, Che sī goá só͘ loân-ài-ê, che sī goá ê pêng-iú. 伊ê話極其甜,伊完全thang疼; 耶路撒冷ê眾cha-bó͘-gín-ná ah, 這是我所戀愛ê, 這是我ê朋友。


Download ppt "Kū-iok Ngá-ko Tē gō͘ chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google