Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約

Similar presentations


Presentation on theme: "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約"— Presentation transcript:

1 Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章

2 Lí hun-piat in choè-sèng, choè chè-si ho̍k-sāi Goá, tio̍h án-ni kiâⁿ;
“Chhut Ai-ki̍p Kì” 《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 1 chat 第一節 Lí hun-piat in choè-sèng, choè chè-si ho̍k-sāi Goá, tio̍h án-ni kiâⁿ; chhú chi̍t-chiah kang ê gû-á, nn̄g-chiah bô hâ-chhû kang ê mî-iûⁿ, 你分別in做聖, 做祭司服事我,tio̍h án-ni行; 取一隻公ê牛á, 兩隻無瑕疵公ê綿羊,

3 kap kiáu-iû ê bô-kàⁿ-piáⁿ, kap boah-iû bô-kàⁿ ê po̍h-piáⁿ,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 2 chat 第二節 koh bô-kàⁿ-piáⁿ, kap kiáu-iû ê bô-kàⁿ-piáⁿ, kap boah-iû bô-kàⁿ ê po̍h-piáⁿ, lóng tio̍h ēng hó ê mī-hún choè-ê. koh無酵餅, kap攪油ê無酵餅, kap抹油無酵ê薄餅, lóng tio̍h用好ê麵粉做ê。

4 Chiah-ê piáⁿ tio̍h hē tī chi̍t kha kheng, toé tī kheng-ni̍h toà-lâi,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 3 chat 第三節 Chiah-ê piáⁿ tio̍h hē tī chi̍t kha kheng, toé tī kheng-ni̍h toà-lâi, koh khan hit chiah kang ê gû kap nn̄g chiah kang ê mî-iûⁿ lâi. chiah-ê餅tio̍h hē tī一腳筐, 貯tī筐裡帶來, koh牽hit隻公ê牛 kap兩隻公ê綿羊來。

5 Tio̍h hō͘ A-lûn kap i hiah-ê kiáⁿ kàu hoē-bō͘ ê mn̂g-kháu
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 4 chat 第四節 Tio̍h hō͘ A-lûn kap i hiah-ê kiáⁿ kàu hoē-bō͘ ê mn̂g-kháu ēng chúi soé in. Tio̍h hō͘亞倫kap伊hiah-ê kiáⁿ 到會幕ê門口 用水洗in。

6 Tio̍h the̍h hiah-ê i-ho̍k lâi, chiong lāi-saⁿ
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 5 chat 第五節 Tio̍h the̍h hiah-ê i-ho̍k lâi, chiong lāi-saⁿ kap í-hut-tek lāi-bīn ê goā-phàu, kap í-hut-tek, liân pó͘-koà, kā A-lûn chhēng; iā ēng kî-khá ê kang só͘ chit í-hut-tek ê toà kā i hâ; Tio̍h the̍h hiah-ê衣服來,將內衫 kap í-hut-tek內面ê外袍,kap í-hut-tek, 連補褂,kā亞倫穿;也用 奇巧ê工所織í-hut-tek ê帶kā伊hâ;

7 ēng bō tì tī i ê thâu-khak, chiong sèng ê bián-liû tha̍h tī
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 6 chat 第六節 ēng bō tì tī i ê thâu-khak, chiong sèng ê bián-liû tha̍h tī bō ê téng-bīn. 用帽戴tī伊ê頭殼, 將聖ê冕旒tha̍h tī 帽ê頂面。

8 tò tī i ê thâu-khak lâi boah i. Tio̍h用抹ê油
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 7 chat 第七節 Tio̍h ēng boah ê iû tò tī i ê thâu-khak lâi boah i. Tio̍h用抹ê油 tò tī伊ê頭殼來抹伊。

9 kā in chhēng lāi-saⁿ. Tio̍h hō͘伊ê kiáⁿ來,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 8 chat 第八節 Tio̍h hō͘ i ê kiáⁿ lâi, kā in chhēng lāi-saⁿ. Tio̍h hō͘伊ê kiáⁿ來, kā in穿內衫。

10 Koh ēng toà hâ A-lûn kap i hiah-ê kiáⁿ,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 9 chat 第九節 Koh ēng toà hâ A-lûn kap i hiah-ê kiáⁿ, kā in pau thâu-khak ê kun; in chiàu éng-oán ê lē tit-tio̍h chè-si ê chit; koh tio̍h kā A-lûn kap i hiah-ê kiáⁿ kiâⁿ siat-li̍p ê lé. Koh用帶hâ亞倫kap伊hiah-ê kiáⁿ, kā in包頭殼ê巾;in照永遠ê例 得tio̍h祭司ê職;koh tio̍h kā亞倫 kap伊hiah-ê kiáⁿ行設立ê禮。

11 Lí tio̍h khan hit chiah kang ê gû kàu hoē-bō͘-chêng;
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 10 chat 第十節 Lí tio̍h khan hit chiah kang ê gû kàu hoē-bō͘-chêng; A-lûn kap i hiah-ê kiáⁿ tio̍h hoāⁿ-chhiú tī gû ê thâu-khak-téng. 你tio̍h牽hit隻公ê牛 到會幕前; 亞倫kap伊hiah-ê kiáⁿ tio̍h按手tī牛ê頭殼頂。

12 Lí tio̍h tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, thâi hit chiah gû; 你tio̍h tī耶和華ê面前,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 11 chat 第十一節 Lí tio̍h tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, tī hoē-bō͘ ê mn̂g-kháu, thâi hit chiah gû; 你tio̍h tī耶和華ê面前, tī會幕ê門口, thâi hit隻牛;

13 ēng chńg-thâu-á boah tī toâⁿ ê sì-kak;
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 12 chat 第十二節 chhú i ê huih tām-po̍h, ēng chńg-thâu-á boah tī toâⁿ ê sì-kak; chiong huih lóng piàⁿ tī toâⁿ-kha-ni̍h. 取伊ê血淡薄, 用指頭á抹tī壇ê四角; 將血lóng piàⁿ tī壇腳裡。

14 Tio̍h chiong it-chhè ngó͘-chōng ê iû, kap koaⁿ-téng ê bāng-se,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 13 chat 第十三節 Tio̍h chiong it-chhè ngó͘-chōng ê iû, kap koaⁿ-téng ê bāng-se, kap nn̄g lia̍p io-chí, í-ki̍p io-chí ê iû, lóng sio tī toâⁿ-téng. Tio̍h將一切五臟ê油, kap肝頂ê網紗, kap兩粒腰子,以及腰子ê油, lóng 燒 tī壇頂。

15 To̍k-to̍k gû ê bah, kap i ê phê, i ê pùn,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 14 chat 第十四節 To̍k-to̍k gû ê bah, kap i ê phê, i ê pùn, lóng tio̍h ēng hé sio tī iâⁿ-goā; sī choè sio̍k-choē-chè. 獨獨牛ê肉,kap伊ê皮,伊ê糞, lóng tio̍h用火燒tī營外; 是做贖罪祭。

16 Lí tio̍h khan chi̍t chiah kang ê mî-iûⁿ lâi;
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 1 5chat 第十五節 Lí tio̍h khan chi̍t chiah kang ê mî-iûⁿ lâi; A-lûn kap i hiah-ê kiáⁿ tio̍h hoāⁿ-chhiú tī hit chiah iûⁿ ê thâu-khak-téng. 你tio̍h牽一隻公ê綿羊來; 亞倫kap伊hiah-ê kiáⁿ tio̍h按手 tī hit隻羊ê頭殼頂。

17 Tio̍h thâi hit chiah iûⁿ,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 16 chat 第十六節 Tio̍h thâi hit chiah iûⁿ, chiong i ê huih hiù tī toâⁿ ê sì-ûi. Tio̍h thâi hit隻羊, 將伊ê血hiù tī壇ê四圍。

18 Tio̍h chiong iûⁿ chhiat chi̍t-tè chi̍t-tè, soé ngó͘-chōng kap thúi,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 17 chat 第十七節 Tio̍h chiong iûⁿ chhiat chi̍t-tè chi̍t-tè, soé ngó͘-chōng kap thúi, lok tī chhiat kui tè ê bah kap thâu ê téng-bīn. Tio̍h將羊切一塊一塊, 洗五臟kap腿, lok tī切kui塊ê肉 kap頭ê頂面。

19 Tio̍h chiong kui chiah iûⁿ sio tī toâⁿ-téng,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 18 chat 第十八節 Tio̍h chiong kui chiah iûⁿ sio tī toâⁿ-téng, sī hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa ê sio-chè; sī phang-phang-ê, ēng hé sio hō͘ Iâ-hô-hoa ê chè. Tio̍h將kui隻羊燒tī壇頂, 是獻hō͘耶和華ê燒祭; 是芳芳ê, 用火燒hō͘耶和華ê祭。

20 Lí tio̍h chiong tē-jī chiah kang ê mî-iûⁿ
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 19 chat 第十九節 Lí tio̍h chiong tē-jī chiah kang ê mî-iûⁿ khan-lâi; A-lûn kap i hiah-ê kiáⁿ tio̍h hoāⁿ-chhiú tī iûⁿ ê thâu-khak-téng. 你tio̍h將第二隻公ê綿羊 牽來;亞倫kap伊hiah-ê kiáⁿ tio̍h按手tī 羊 ê頭殼頂。

21 Lí tio̍h thâi hit chiah iûⁿ, chhú i ê huih tām-po̍h,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 20 chat 第二十節 Lí tio̍h thâi hit chiah iûⁿ, chhú i ê huih tām-po̍h, boah tī A-lûn chiàⁿ-pêng ê hī-á-sûi, kap i chiah-ê kiáⁿ, chiàⁿ-pêng ê hī-á-sûi, koh boah tī in chiàⁿ-chhiú ê toā-pō͘-bú, kap chiàⁿ-kha ê toā-pō͘-bú; koh chiong huih hiù tī toâⁿ ê sì-ûi. 你tio̍h thâi hit隻羊,取伊ê血淡薄, 抹tī亞倫chiàⁿ-pêng ê耳á錘,kap伊chiah-ê kiáⁿ, chiàⁿ-pêng ê耳á錘,koh抹tī in chiàⁿ手ê 大pō͘母,kap chiàⁿ腳ê大pō͘母; koh將血hiù tī壇ê四圍。

22 Lí tio̍h chhú toâⁿ-téng ê huih tām-po̍h
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 21 chat 第二十一節 Lí tio̍h chhú toâⁿ-téng ê huih tām-po̍h kap boah ê iû, hiù tī A-lûn kap i ê saⁿ, koh hiù tī i ê kiáⁿ kap i ê kiáⁿ ê saⁿ; i kap i ê saⁿ, i ê kiáⁿ kap i ê kiáⁿ ê saⁿ, lóng hun-piat choè sèng. 你tio̍h 取壇頂ê血淡薄 kap抹ê油,hiù tī亞倫kap伊ê衫,koh hiù tī 伊ê kiáⁿ kap伊ê kiáⁿ ê衫;伊kap伊ê衫, 伊ê kiáⁿ kap伊ê kiáⁿ ê衫,lóng分別做聖。

23 Koh tio̍h chhú hit chiah iûⁿ ê iû, kap i ê pûi ê bé,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 22 chat 第二十二節 Koh tio̍h chhú hit chiah iûⁿ ê iû, kap i ê pûi ê bé, kap khàm ngó͘-chōng ê iû, kap koaⁿ-téng ê bāng-se, nn̄g lia̍p io-chí, í-ki̍p io-chí ê iû, kap chiàⁿ-pêng ê thúi (che sī chiâⁿ siat-li̍p ê lé ê iûⁿ); Koh tio̍h 取hit隻羊ê油,kap伊ê肥ê尾, kap蓋五臟ê油,kap肝頂 ê網紗, 兩粒腰子,以及腰子ê油,kap chiàⁿ-pêng ê腿(這是成設立ê禮 ê羊) ;

24 koh tùi hit-khia hē tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 23 chat 第二十三節 koh tùi hit-khia hē tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng toé bô-kàⁿ-piáⁿ ê kheng-á-lāi, the̍h chi̍t tè piáⁿ, chi̍t tè kiáu-iû ê piáⁿ, chi̍t-tè po̍h-piáⁿ; koh tùi hit-khia hē tī耶和華ê面前 貯無酵餅ê筐á內, the̍h一塊餅,一塊攪油ê餅, 一塊薄餅;

25 iô tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, choè iô-chè. lóng hē tī亞倫ê手
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 24 chat 第二十四節 lóng hē tī A-lûn ê chhiú kap i ê kiáⁿ ê chhiú, iô tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, choè iô-chè. lóng hē tī亞倫ê手 kap伊ê kiáⁿ ê手, 搖tī耶和華ê面前, 做搖祭。

26 Lí tio̍h tùi in ê chhiú chih-lâi, sio tī toâⁿ-téng sio-chè ê téng-bīn,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 25 chat 第二十五節 Lí tio̍h tùi in ê chhiú chih-lâi, sio tī toâⁿ-téng sio-chè ê téng-bīn, choè phang-phang tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng; sī ēng hé sio hō͘ Iâ-hô-hoa ê chè. 你tio̍h tùi in ê手接來, 燒tī壇頂燒祭ê頂面, 做芳芳tī耶和華ê面前; 是用火燒hō͘耶和華ê祭。

27 A-lûn siū siat-li̍p ê lé só͘ hiàn kang ê iûⁿ, lí tio̍h chhú i ê heng,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 26 chat 第二十六節 A-lûn siū siat-li̍p ê lé só͘ hiàn kang ê iûⁿ, lí tio̍h chhú i ê heng, iô tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, choè iô-chè; che sī lí ê hūn-gia̍h. 亞倫受設立ê禮所獻公ê羊, 你tio̍h取伊ê胸, 搖tī耶和華ê面前,做搖祭; 這是你ê份額。

28 Kiâⁿ siat-li̍p ê lé só͘ hiàn kang ê iûⁿ,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 27 chat 第二十七節 Kiâⁿ siat-li̍p ê lé só͘ hiàn kang ê iûⁿ, hit-ê iô-chè ê heng kap kú-chè ê thúi, chiū-sī só͘ iô-ê, só͘ kú-khí-ê, lí tio̍h hun-piat i choè-sèng, chiū-sī sio̍k tī A-lûn kap i hiah-ê kiáⁿ-ê. 行設立ê禮所獻公ê羊, hit-ê搖祭ê胸kap舉祭ê腿,就是 所搖ê,所舉起ê,你tio̍h分別伊做聖, 就是屬tī亞倫kap伊hiah-ê kiáⁿ-ê。

29 Che tio̍h choè A-lûn kap i ê kiáⁿ-sun tùi Í-sek-lia̍t lâng
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 28 chat 第二十八節 Che tio̍h choè A-lûn kap i ê kiáⁿ-sun tùi Í-sek-lia̍t lâng só͘ tit-tio̍h éng-oán ê hūn-gia̍h; in-ūi sī kú-chè; tio̍h tùi Í-sek-lia̍t lâng pêng-an-chè ê tiong-kan choè kú-chè; chiū-sī in hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa ê kú-chè. 這tio̍h做亞倫kap伊ê kiaⁿ孫tùi以色列人 所得tio̍h永遠ê份額;因為是舉祭; tio̍h tùi 以色列人平安祭 ê中間做舉祭; 就是in獻hō͘耶和華ê舉祭。

30 A-lûn ê sèng-saⁿ tio̍h lâu hō͘ i āu-tāi ê kiáⁿ-sun,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 29 chat 第二十九節 A-lûn ê sèng-saⁿ tio̍h lâu hō͘ i āu-tāi ê kiáⁿ-sun, thang chhēng i lâi siū boah-iû, iā chhēng i lâi siū siat-li̍p. 亞倫ê聖衫tio̍h留hō͘伊 後代ê kiaⁿ孫, thang穿伊來受抹油, 也穿伊來受設立。

31 I ê kiáⁿ, hit-ê soà-chiap i tng chè-si ê, ta̍k-pái ji̍p hoē-bō͘,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 30 chat 第三十節 I ê kiáⁿ, hit-ê soà-chiap i tng chè-si ê, ta̍k-pái ji̍p hoē-bō͘, tī sèng-só͘ ho̍k-sāi ê sî, tio̍h chhēng chhit-ji̍t kú. 伊ê kiáⁿ,hit-ê續接伊當祭司ê, ta̍k-pái入會幕, tī聖所服事ê時, tio̍h穿七日久。

32 Kiâⁿ siat-li̍p ê lé só͘ hiàn kang ê iûⁿ ê bah,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 31 chat 第三十一節 Kiâⁿ siat-li̍p ê lé só͘ hiàn kang ê iûⁿ ê bah, lí tio̍h tī sèng ê só͘-chāi chú i. 行設立ê禮所獻 公ê羊ê肉, 你tio̍h tī聖ê所在煮伊。

33 tio̍h tī hoē-bō͘ ê mn̂g-kháu chia̍h chit chiah iûⁿ ê bah
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 32 chat 第三十二節 A-lûn kap i ê kiáⁿ tio̍h tī hoē-bō͘ ê mn̂g-kháu chia̍h chit chiah iûⁿ ê bah kap kheng-á-lāi ê piáⁿ. 亞倫kap伊ê kiáⁿ tio̍h tī會幕ê門口 食chit隻羊ê肉 kap筐á內ê餅。

34 In tio̍h chia̍h só͘ ēng lâi sio̍k-choē ê mi̍h,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 33 chat 第三十三節 In tio̍h chia̍h só͘ ēng lâi sio̍k-choē ê mi̍h, hō͘ in tam-tng chit, iā hun-piat in choè-sèng; to̍k-to̍k goā-lâng m̄-thang chia̍h, in-ūi che sī sèng-mi̍h. In tio̍h食所用來贖罪ê物, hō͘ in擔當職,也分別in做聖; 獨獨外人m̄-thang食, 因為這是聖物。

35 Hit-ê kiâⁿ siat-li̍p ê lé só͘ hiàn ê bah á-sī piáⁿ,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 34 chat 第三十四節 Hit-ê kiâⁿ siat-li̍p ê lé só͘ hiàn ê bah á-sī piáⁿ, nā ū lâu kàu keh chá-khí-ê, lí tio̍h chiong só͘ lâu-ê ēng hé sio i; m̄-thang chia̍h i, in-ūi sī sèng ê mi̍h. Hit-ê行設立ê禮所獻ê肉á是餅, 若有留到隔早起ê, 你tio̍h將所留ê用火燒伊; m̄-thang食伊,因為是聖ê物。

36 Lí tio̍h chiàu Goá it-chhè só͘ hoan-hù-ê kiâⁿ tī A-lûn kap i ê kiáⁿ;
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 35 chat 第三十五節 Lí tio̍h chiàu Goá it-chhè só͘ hoan-hù-ê kiâⁿ tī A-lûn kap i ê kiáⁿ; kiâⁿ siat-li̍p ê lé tio̍h chhit-ji̍t kú. 你tio̍h照我一切所吩咐ê 行tī亞倫kap伊ê kiáⁿ; 行設立ê禮tio̍h七日久。

37 Ta̍k-ji̍t tio̍h hiàn kang ê gû chi̍t-chiah
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 36 chat 第三十六節 Ta̍k-ji̍t tio̍h hiàn kang ê gû chi̍t-chiah choè sio̍k-choē-chè; lí ūi toâⁿ sio̍k-choē ê sî chiū hō͘ i chheng-khì; iā tio̍h kā i boah-iû, hun-piat i choè-sèng. Ta̍k日tio̍h獻公ê牛一隻 做贖罪祭;你為壇贖罪ê時 就hō͘伊清氣;也tio̍h kā伊抹油,分別伊做聖。

38 Lí tio̍h ūi toâⁿ sio̍k-choē chhit-ji̍t kú,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 37 chat 第三十七節 Lí tio̍h ūi toâⁿ sio̍k-choē chhit-ji̍t kú, hō͘ i chiâⁿ-sèng; toâⁿ chiū chiâⁿ choè chì-sèng; kìⁿ-nā bong-tio̍h i-ê lóng hun-piat choè-sèng. 你tio̍h為壇贖罪七日久, hō͘伊成聖;壇就成做 至聖;見若摸tio̍h伊ê lóng分別做聖。

39 Lí só͘ tio̍h hiàn tī toâⁿ-ni̍h-ê sī chiah-ê;
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 38 chat 第三十八節 Lí só͘ tio̍h hiàn tī toâⁿ-ni̍h-ê sī chiah-ê; chiū-sī bē moá-nî ê iûⁿ-á nn̄g-chiah, ta̍k-ji̍t tio̍h hiàn; 你所tio̍h獻tī壇裡ê是chiah-ê; 就是未滿年ê羊á兩隻, ta̍k日tio̍h獻;

40 chá-khí-sî tio̍h hiàn chi̍t-chiah;
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 39 chat 第三十九節 chá-khí-sî tio̍h hiàn chi̍t-chiah; hông-hun ê sî tio̍h hiàn hit-chiah. 早起時tio̍h獻一隻; 黃昏ê時tio̍h獻hit隻。

41 Lí tio̍h ēng iù ê mī-hún chi̍t i-hoat cha̍p-hūn ê chi̍t,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 40 chat 第四十節 Lí tio̍h ēng iù ê mī-hún chi̍t i-hoat cha̍p-hūn ê chi̍t, ēng khoeh-hó ê iû chi̍t-him sì-hūn ê chi̍t tiau-hô-ê, kap chi̍t chiah iûⁿ-á saⁿ-tâng hiàn; koh ēng chiú chi̍t-him sì-hūn ê chi̍t choè koàn-tiān. 你tio̍h用幼ê麵粉一i-hoat十份ê一, 用khoeh好ê油一him四份ê一調和ê, kap一隻羊á相同獻;koh用酒 一him四份ê一做灌奠。

42 Iáu hit chiah-ê iûⁿ-á tio̍h tī hông-hun ê sî lâi hiàn,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 41 chat 第四十一節 Iáu hit chiah-ê iûⁿ-á tio̍h tī hông-hun ê sî lâi hiàn, tio̍h chiàu chá-khí-sî ê sò͘-chè kap koàn-tiān ê lé liāu-lí i, choè phang-phang, ēng hé sio lâi hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa ê chè. Iáu hit隻ê羊á tio̍h tī黃昏ê時來獻, tio̍h照早起時ê素祭kap灌奠ê禮 料理伊,做芳芳,用火燒 來獻hō͘耶和華ê祭。

43 Che beh tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 42 chat 第四十二節 Che beh tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, tī hoē-bō͘ ê mn̂g-kháu, choè lín ta̍k sè-tāi siông-siông hiàn ê sio-chè; Goá beh tī-hia kap lín siong-hoē, kap lí kóng-oē. 這beh tī耶和華ê面前, tī會幕ê門口,做lín ta̍k世代 常常獻ê燒祭;我beh tī-hia kap lín相會,kap你講話。

44 Goá beh tī-hia kap Í-sek-lia̍t lâng siong-hoē,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 43 chat 第四十三節 Goá beh tī-hia kap Í-sek-lia̍t lâng siong-hoē, hoē-bō͘ chiū beh in-ūi Goá ê êng-kng chiâⁿ-choè sèng. 我beh tī-hia kap以色列人相會, 會幕就beh因為我ê榮光 成做聖。

45 Goá beh hō͘ hoē-bō͘ kap toâⁿ choè-sèng; iā beh hō͘ A-lûn
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 44 chat 第四十四節 Goá beh hō͘ hoē-bō͘ kap toâⁿ choè-sèng; iā beh hō͘ A-lûn kap i hiah-ê kiáⁿ choè-sèng, choè chè-si lâi ho̍k-sāi Goá. 我beh hō͘會幕kap壇做聖; 也beh hō͘亞倫 kap伊hiah-ê kiáⁿ做聖, 做祭司來服事我。

46 Í-sek-lia̍t lâng ê tiong-kan, choè in ê Siōng-tè. 我beh tiàm tī
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 45 chat 第四十五節 Goá beh tiàm tī Í-sek-lia̍t lâng ê tiong-kan, choè in ê Siōng-tè. 我beh tiàm tī 以色列人ê中間, 做in ê上帝。

47 In beh chai Goá sī Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē jī-cha̍p-káu chiuⁿ 第二十九章 Tē 46 chat 第四十六節 In beh chai Goá sī Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè, sī chhoā in chhut Ai-ki̍p toē; thang hō͘ Goá tiàm tī in tiong-kan; Goá sī Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè. In beh知我是耶和華in ê上帝, 是chhoā in出埃及地; thang hō͘我tiàm tī in中間; 我是耶和華in ê上帝。


Download ppt "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約"

Similar presentations


Ads by Google