Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Iok-pek-kì Tē 16 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Iok-pek-kì Tē 16 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Iok-pek-kì Tē 16 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Iok-pek-kì Tē 16 chiuⁿ 舊約 《約伯記》 第十六章 Job

2 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 1 chat 第一節
Iok-pek in kóng, 約伯應講,

3 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 2 chat 第二節
Chit-hō ê oē, goá ū thiaⁿ-kìⁿ choē-choē lah; Lín ê an-ùi lóng sī hō͘ lâng tò kan-khó͘. Chit號ê話, 我有聽見choē-choē lah; lín ê安慰lóng是hō͘人倒艱苦。

4 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 3 chat 第三節
Chit-hō hong-tông ê oē, ū kiông-chīn mah? Ū sím-mi̍h kek-tōng lí lâi ìn mah? Chit號荒唐ê話, 有窮盡mah? 有甚麼激動你來應mah?

5 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 4 chat 第四節
Goá iā oē kóng chhin-chhiūⁿ lín chit-hō ê oē; Lín nā tiàm-tī goá ê kéng-gū, goá iā oē tàu kui-koāⁿ ê oē lâi kong-kek lín; Koh oē tùi lín iô goá ê thâu. 我也能講親像lín chit號ê話; lín若tiàm-tī我ê境遇, 我也能tàu kui-koāⁿ ê話來攻擊lín; koh能tùi lín搖我ê頭。

6 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 5 chat 第五節
chóng-sī goá oē ēng chhùi hō͘ lín kian-kò͘; Ēng chhùi-tûn ê an-ùi hō͘ lín kiám-khin. 總是我會用嘴 hō͘ lín堅固;用嘴唇ê安慰 hō͘ lín減輕。

7 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 6 chat 第六節
Goá nā kóng-oē, goá ê iu-būn iû-goân bô kiám-khin; Goá nā chēng-chēng, chiū iu-būn oē lī-khui goá mah? 我若講話, 我ê憂悶猶原無減輕; 我若靜靜, 就憂悶會離開我mah?

8 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 7 chat 第七節
Chóng-sī taⁿ I hō͘ goá khùn-khó͘; Lí hō͘ goá ê tâng-phoāⁿ lī-khui goá. 總是taⁿ祂hō͘我困苦; 你hō͘我ê同伴離開我。

9 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 8 chat 第八節
Lí ū lia̍h-tio̍h goá, sī thang choè kan-chèng, Goá ê siau-sán khí-lâi kong-kek goá; Tng goá ê bīn-chêng choè kan-chèng. 你有掠tio̍h我, 是thang做干證, 我ê消瘦起來攻擊我; 當我ê面前做干證。

10 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 9 chat 第九節
I siū-khì, thiah-li̍h goá, khún-pek goá, I tùi goá kā-khí; Goá ê tùi-te̍k ba̍k-chiu kim-kim gîn goá. 祂受氣,拆裂我,窘迫我, 祂對我咬齒;我ê對敵 目睭金金gîn我。

11 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 10 chat 第十節
In tùi goá khui in ê chhùi, Siàn goá ê chhùi-phoé lâi lêng-jio̍k goá; In chū-chi̍p lâi kong-kek goá. In對我開in ê嘴, Siàn我ê嘴phoé來凌辱我; in聚集來攻擊我。

12 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 11 chat 第十一節
Siōng-tè chiong goá kau-hō͘ put-gī ê lâng, Chiong goá hiat tī pháiⁿ-lâng ê chhiú. 上帝將我交hō͘ 不義ê人,將我 hiat tī pháiⁿ人ê手。

13 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 12 chat 第十二節
Goá an-jiân ê sî, i kā goá at-chi̍h, Ni̍h goá ê ām-kún, kā goá siak chhùi-chhùi; Koh chhāi goá choè i ê chìⁿ-pé. 我安然ê時,伊kā我at折, ni̍h我ê頷頸,kā我siak碎碎; koh chhāi我做伊ê箭靶。

14 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 13 chat 第十三節
I ê chìⁿ sì-bīn ûi goá, phoà-li̍h goá ê chōng-hú; Iā bô khoan-sù, chiong goá ê táⁿ piàⁿ tī toē--nih. 伊ê箭四面圍我, 破裂我ê臟腑;也無寬恕, 將我ê膽piàⁿ tī地裡。

15 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 14 chat 第十四節
I phah goá, phah-liáu koh phah; Chhin-chhiūⁿ ióng-sū cháu-lâi kong-kek goá. 伊phah我, phah了koh phah;親像 勇士走來攻擊我。

16 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 15 chat 第十五節
Goá thīⁿ moâ-pò͘ tī goá ê phê-hu, Chiong goá ê kak tàm-lo̍h thô͘. 我thīⁿ麻布tī我ê皮膚, 將我ê角tàm落土。

17 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 16 chat 第十六節
Goá ê bīn in-ūi lâu ba̍k-sái chiū piàn âng; Tī goá ê ba̍k-chiu-phê ū sí ê ìm-ńg. 我ê面 因為流目屎就變紅; tī我ê目睭皮有死ê蔭影。

18 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 17 chat 第十七節
Chóng-sī goá ê chhiú bô pō-gio̍k; Goá ê kî-tó iā sī chheng-khì. 總是我ê手無暴虐; 我ê祈禱也是清氣。

19 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 18 chat 第十八節
Toē ah, bo̍h-tit jia-khàm goá ê huih; goān goá ê âu-kiò bô thêng-hioh ê só͘-chāi. 地ah,莫得遮蓋我ê血; 願我ê喉叫 無停歇ê所在。

20 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 19 chat 第十九節
Khoàⁿ ah, taⁿ goá ê kan-chèng tī thiⁿ--nih, Goá ê pó-jīn-ê tī téng-bīn. 看ah, taⁿ我ê干證tī天裡, 我ê保認ê tī頂面。

21 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 20 chat 第二十節
Goá ê pêng-iú ki-chhì goá, chóng-sī goá ê ba̍k-chiu ǹg Siōng-tè lâu ba̍k-sái. 我ê朋友譏刺我, 總是我ê目睭 ǹg上帝流目屎。

22 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 21 chat 第二十一節
Goān i ǹg Siōng-tè lâi thoè lâng piān-bêng; Iā thoè lâng ê kiáⁿ tī i ê chhù-piⁿ piān-bêng. 願伊ǹg上帝 來替人辯明;也替 人ê kiáⁿ tī伊ê厝邊辯明。

23 Iok-pek-kì《約伯記》 Job Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 22 chat 第二十二節
In-ūi koh kè kúi-nā nî, goá beh kiâⁿ hit tiâu khì bô koh tò-tńg ê lō͘. 因為koh 過kúi-nā 年, 我beh行hit 條去 無koh tò-tńg ê路。


Download ppt "Kū-iok Iok-pek-kì Tē 16 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google